Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Wańkowicza i Jagoszewskiego

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T pod nazwą projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego.”.

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie przejść dla pieszych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.

Przejścia dla pieszych znajdują się w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 5541Z – ul. M. Wańkowicza (2 przejścia) z drogą gminną nr 90071Z – ul. M. Jagoszewskiego (1 przejście).

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze;
  • roboty rozbiórkowe, w tym demontaż wyeksploatowanych istniejących progów zwalniających wyspowych i balustrad oraz oznakowania;
  • zakup i montaż progu zwalniającego płytowego z tworzywa sztucznego;
  • odtworzenie i remont nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z regulacją krawężników;
  • zakup i montaż oznakowania pionowego;
  • zakup i montaż balustrad wygrodzeniowych;
  • wykonanie oznakowania poziomego.

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe obejmują swym zakresem prace niezbędne do dostosowania przejść dla pieszych do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowego zamontowania progów zwalniających płytowych i obejmują m.in. roboty ziemne pod poszerzenie dojść do przejścia dla pieszych do szer. min 4m, likwidację miejsc postojowych w celu zapewnienia widoczności, demontaż istniejącego oznakowania pionowego oraz wyeksploatowanych balustrad. Roboty wykończeniowe obejmują odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z regulacją krawężników i dostosowaniem dla osób niedowidzących i niewidomych (wbudowanie płytek integracyjnych, obniżenie krawężników) oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznych po robotach rozbiórkowych. W obrębie przejść od strony szkoły zostaną zamontowane wygrodzenia segmentowe zabezpieczające przed wtargnięciem na jezdnię.

Zakłada się montaż progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego na całej szerokości przejść dla pieszych, z elementów wykonywanych w kolorze czarnym, czerwonym i białym. Odpowiednio dobrane kolorystycznie elementy będą stanowiły wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontowane na przejściach dla pieszych progi płytowe zostaną dodatkowo oznakowane niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym.
Oznakowanie obejmuje ustawienie znaków odblaskowych: D-6, T-27, B-30, B-33, T-1, A-11a oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-14.

Termin realizacji:

2023 r. (5 miesięcy od 31.07.2023 r.))

Wartość robót:

398 468,49 zł brutto, w tym:

  • 153 405,65 złdofinansowanie.

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

Umowa nr  115/3/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Skip to content