Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zakres działalności działów

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania ZDIT oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania,
  2. opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora oraz regulaminów i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania ZDiT,
  3. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalin oraz przekazywanie ich do realizacji komórkom organizacyjnym,
  4. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ZDiT,
  5. prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
  6. prowadzenie spraw z zakresu systemu zarządzania jakością,
  7. prowadzenie spraw związanych z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. W zakresie spraw związanych z infrastrukturą teleinformatyczną i informatyzacją ZDiT:
  1. administrowanie serwerami i bazami danych,
  2. administrowanie siecią teleinformatyczną:
   1. utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków ZDiT oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci,
   2. utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych łączących lokalizacje budynków ZDiT,
   3. zarządzanie dostępem do Internetu,
   4. zarządzanie adresacją IP,
   5. zarządzanie serwerami nazw oraz utrzymanie domen internetowych,
   6. prowadzenie bieżącej dokumentacji działania sieci teleinformatycznej.
  3. zapewnienie ochrony zasobów informatycznych znajdujących się w sieci ZDiT
  4. planowanie, zakup i nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i siecią komputerową,
  5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  6. prowadzenie ewidencji licencji programów i systemów operacyjnych,
  7. prowadzenie dokumentacji konfiguracji serwerów i stacji roboczych,
  8. analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania,
  9. zakup i wdrażanie oprogramowania,
  10. nadzór nad eksploatacją oprogramowania,
  11. utrzymanie sieci telekomunikacyjnej oraz centrali telefonicznej w budynkach ZDiT,
  12. wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd):
   1. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
   2. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą ZDiT,
   3. administrowanie stroną www,
   4. administrowanie platformą e-PUAP,
   5. wdrażanie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego, podpisu elektronicznego.
 3. prowadzenie sekretariatu-punktu obsługi klienta oraz zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjnych oraz obsługi pocztowej i kurierskiej,
 4. nadzór nad stosowaniem przepisów kancelaryjnych w ZDiT,
 5. prowadzenie ewidencji rzeczowo-finansowej realizowanych przez Dział dostaw, usług i robót remontowych,
 6. prowadzenie archiwum ZDiT i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem
 7. administrowanie budynkami biurowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, planowanie ich remontów i konserwacji oraz realizacja ustalonych zadań w tym zakresie,
 8. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 9. nadzór na utrzymaniem czystości w budynkach biurowych, dbałość o jego estetykę,
 10. nadzór nad zabezpieczeniem mienia przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem.
 11. W zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZDiT,
  2. prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,
  3. inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
  4. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierownicze,
  5. kontrola przestrzegania Regulaminu pracy ZDiT,
  6. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników ZDiT,
  7. prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników ZDiT,
  8. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  9. realizacja polityki szkoleniowej, której celem jest podnoszenie kompetencji pracowników ZDiT, a w szczególności:
   1. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i monitoring zrealizowanych form podnoszenia kompetencji,
   2. opracowanie planów szkoleń i ich realizacja,
   3. organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
   4. organizowanie służby przygotowawczej oraz egzaminu dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego,
  10. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie kadrowym,
 12. współpraca z inspektorem ds. BHP oraz inspektorem ds. OC przy realizacji zadań określonych w zawartych umowach cywilnoprawnych.
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 •  

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu ZDiT obejmującego wydatki budżetowe,
 2. sporządzanie planów finansowo–rzeczowych Zarządu w oparciu o zatwierdzony budżet miasta oraz wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, Zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalin i wniosków kierowników komórek organizacyjnych w zakresie zadań rzeczowych,
 3. prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych,
 4. przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów księgowych oraz dalsze załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. dokonywanie prawidłowych i terminowych rozliczeń finansowych, sporządzanie przelewów,
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych ZDiT,
 7. planowanie, realizowanie i rozliczanie funduszu płac oraz PFRON,
 8. sporządzanie list płac dla pracowników oraz do umów o dzieło i zlecenie,
 9. rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku od osób fizycznych,
 10. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. prowadzenie ewidencji księgowej porozumień,
 12. ewidencja księgowa zaangażowania,
 13. ewidencja księgowa projektów dofinansowywanych,
 14. ewidencja VAT (rejestr zakupu i sprzedaży),
 15. prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
 16. aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczanie umorzeń,
 17. obsługa kasowa w zakresie zaliczek pracowniczych,
 18. prowadzenie rejestracji i rozliczeń zabezpieczeń gwarancyjnych i wadiów przetargowych,
 19. rozliczanie inwentaryzacji i spisów z natury,
 20. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej w tym bilansu jednostki,
 21. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych,
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu dochodów ZDiT i wprowadzanie zmian w ciągu roku do tych planów,
 2. przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów oraz dalsze załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie bieżącej analizy i kontroli dochodów,
 4. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej z dochodów,
 5. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 6. prowadzenie spraw finansowo-księgowych związanych z obsługą płatnych miejsc postojowych na parkingach zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych zezwoleń za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej przez lokalnych i krajowych przewoźników,
 8. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych decyzji za wycinkę drzew i innych z zakresu ochrony środowiska,
 9. obsługa finansowo-księgowa dotycząca zawartych umów za wynajem lokali,
 10. prowadzenie spraw finansowo-księgowych pozostałych dochodów min. z tytułu odszkodowań i za przejazdy nienormatywne,
 11. prowadzenie windykacji i egzekucji wszystkich dochodów Zarządu oraz wszelkiej korespondencji z nią związanej,
 12. sporządzanie wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów,
 13. przygotowywanie projektu decyzji o udzielenie ulg w zakresie należności publicznoprawnych
 14. obsługa Strefy Płatnego Parkowania (SPP):
  1. prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem operatora Strefy Płatnego Parkowania,
  2. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez wybranego operatorem SPP zgodnie z zawartą umową,
  3. rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji w zakresie spraw dotyczących SPP,
  4. prowadzenie ewidencji i wydawanie kart potwierdzających zwolnienie z opłat w SPP zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
  5. opracowywanie projektów zmian do aktów prawa miejscowego w zakresie SPP, a następnie ich wdrażanie,
  6. prowadzenie analiz i inicjowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie SPP,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji i zadań remontowych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji,
 2. przygotowywanie zleceń, zlecenia i odbiory dokumentacji technicznej w oparciu o wytyczne projektowe TUR,
 3. przygotowywanie wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji i zadań remontowych,
 4. przygotowywanie umów o wykonawstwo, zlecanie robót i usług, ich nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
 5. przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia robót, uzyskania prawa do użytkowania i eksploatacji,
 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przejęcia inwestycji na majątek ZDiT,
 7. udział w przekazywaniu placów budów i odbiorach (w tym gwarancyjnych) inwestycji i zadań remontowych realizowanych przez Dział,
 8. wnioskowanie zadań inwestycyjnych do ujęcia w planach budżetowych Miasta Koszalin,
 9. udział w wydawaniu opinii i uzgodnień do projektów zadań realizowanych przez Dział,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT będącego w okresie gwarancji udzielonej w ramach inwestycji prowadzonej przez Dział i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 1. Do zakresu obowiązku Działu należy prowadzenie spraw związanych z:
  1. przygotowywaniem umów o wykonawstwo, zlecenie robót i usług, ich nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  2. uczestniczenie w przekazywaniu placów budów i odbiorach (w tym gwarancyjnych) instytucji współpracujących z ZDiT i realizujących swoje inwestycje w pasie drogowym,
  3. przyjmowanie do eksploatacji inwestycji drogowych realizowanych z udziałem środków publicznych od Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz od innych podmiotów realizujących roboty w pasie drogowym,
  4. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
  5. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli.
 2. w zakresie prowadzenia zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów mostowych :
  1. bieżąca kontrola stanu ulic, urządzeń drogowych i mostów,
  2. prowadzenie wymaganej instrukcjami i przepisami ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją,
  3. udział w charakterze przedstawiciela w podziałach geodezyjnych terenów graniczących,
  4. przygotowanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia lub pozbawienia kategorii dróg,
  5. prowadzenie gospodarki materiałami z odzysku znajdującymi się w magazynie przy ul. Przemysłowej 7 w Koszalinie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
  6. zbieranie i aktualizowanie danych w zakresie terenów przekazanych ZDiT,
  7. zbieranie i opracowywanie danych będących podstawą do naliczania podatku rolnego i podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. przeprowadzenie czynności prawnych związanych z wynajem lokali użytkowych przekazanych w zarządzanie.
 3. w zakresie prowadzenia zadań związanych z inżynierią:
  1. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. planowanie rozwoju i utrzymania istniejących dróg miejskich pod kątem organizacji ruchu,
  3. nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. zlecanie dokumentacji technicznej (ekspertyzy, opinie, projekty itp.) w zakresie inżynierii ruchu oraz ich odbiór.
 4. w zakresie prowadzenia zadań związanych z organizacją ruchu:
  1. bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,
  2. utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch na drogach,
  3. bieżąca kontrola oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych w mieście,
  4. zlecanie bieżących napraw oznakowania pionowego i poziomego,
  5. przygotowanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
  6. opiniowanie projektów organizacji ruchu wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zatwierdzenia,
  7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie w ruchu drogowym.
 5. w zakresie prowadzenia zadań związanych z sygnalizacją świetlną:
  1. opiniowanie projektów rozbudowy sygnalizacji świetlnej,
  2. konserwacja i wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej,
  3. nadzór nad sygnalizacją świetlną,
  4. zapewnienie pogotowia elektrycznego do utrzymania sygnalizacji,
  5. prowadzenie telemetrii i sterowanie ruchem drogowym,
 6. w zakresie prowadzenia zadań związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania (SPP) :
  1. realizacja zadań związanych z prawidłowym utrzymaniem i oznakowaniem SPP,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu Działu należą sprawy związane z ochroną drzew i krzewów a w szczególności:

 1. wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za usuwanie drzew i krzewów w granicach administracyjnych Miasta Koszalina na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
 2. wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, krzewów oraz ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
 3. wydawanie decyzji o sprzeciwie w sprawach usuwania drzew przez osoby fizyczne,
 4. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usuwania drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 5. wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
 6. wydawanie decyzji nakładających obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa , jeżeli w ciągu 5 lat od oględzin, przeprowadzonych w ramach postępowania dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo,
 7. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

Do zakresu zadań Działu należą:

 1. sprawy związane z nadzorem i bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej – parków, zieleńców i zieleni w pasach drogowych, lasów komunalnych, a w szczególności:
  1. monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
  2. utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących zieleń miejską,
  3. utrzymanie zieleni miejskiej, w tym sadzenie drzew i usuwanie drzew oraz krzewów, a także nadzór nad prawidłowością i terminowością zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych zieleni miejskiej,
  4. utrzymanie i usuwanie drzew na terenach ogólnodostępnych w administracji Prezydenta Miasta Koszalin,
  5. budowa, konserwacja i remonty  małej architektury znajdującej się na terenach zieleni miejskiej,  
  6. nadzór nad realizacją zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym,
  7. nadzór nad wykorzystaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne, organizacje pozarządowe czy firmy oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej, a także ich zajęcia na inne cele,
  8. opiniowanie projektów w zakresie kolizji z drzewostanem, nowych nasadzeń i gospodarki drzewostanem dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin,
  9. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zieleni miejskiej,
  10. współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów zieleni,
  11. sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Koszalina, 
  12. zawieranie umów o użyczenie terenu na realizację drzew lub krzewów rosnących na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDIT,
  13. inicjowanie działań mających na celu poprawę standardu utrzymania, jakości i stanu terenów zieleni miejskiej,
  14. współudział w komisjach dotyczących odbioru i przeglądach gwarancyjnych terenów zieleni. 
  15. opiniowanie i realizacja zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego i Rad Osiedli,
  16. prowadzenie rejestru pomników przyrody.
 2. w zakresie zarządzania lasami komunalnymi:
  1. wykonywanie zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 18 września 1991 r. o lasach,
  2. gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Miasta Koszalin,
  3. prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lesie komunalnym poprzez:
   1. bieżące utrzymanie,
   2. realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planie urządzania lasu komunalnego i inwentaryzacji stanu lasu,
   3. zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lesie komunalnym,
   4. nadzór nad odbiorem i cechowaniem pozyskiwanego drewna,
   5. prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom terenu lasu komunalnego do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych,
 3. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należą sprawy związane z zajęciem pasa drogowego, a w szczególności:

 1. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w tym:
  1. na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  2. na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  3. na zajęcia na prawach wyłączności w celach innych niż ww. wymienione,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie zajęcia pasa drogowego,
 3. przeprowadzanie kontroli w terenie w związku z zajęciem pasa drogowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem tras przejazdów oraz wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz terenami przekazanymi w zarządzanie przez Gminę Miasto Koszalin, w tym:
  1. przygotowanie dokumentacji w sprawach odszkodowań,
  2. bieżąca kontrola wydatków z tytułu dokonanych wypłat odszkodowań na rzecz poszkodowanych,
  3. współpraca z ubezpieczycielem.
 6. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu ZDIT, z wyjątkiem zdarzeń z ustalonymi sprawcami.
 7. sporządzanie umów użyczanie nieruchomości gruntowych na realizację budowy/przebudowy zjazdów z dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników przekazanych w zarządzanie,
 8. sporządzanie umów użyczenia nieruchomości stanowiących pasy drogowe pod realizację inwestycji nie drogowych.
 9. udostępnienie kanałów technologicznych wybudowanych na terenie Miasta Koszalina.
 10. dokonywanie czynności prawnych związanych z użyczaniem, wydzierżawianiem oraz najmem na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy w szczególności:

 1. w zakresie utrzymania przepustów i rowów w pasie drogowym:
  1. nadzór nad bieżącym utrzymaniem rowów i przepustów w pasie drogowym (w tym przeglądy i objazdy),
  2. zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  3. wydawanie warunków na odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów,
 2. w zakresie czystości ulic i zimowego utrzymania dróg:
  1. nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i innych terenów publicznych oraz przystanków komunikacyjnych i koszy ulicznych,
  2. nadzór nad bieżącym utrzymaniem zimowym ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i innych terenów publicznych oraz przystanków komunikacyjnych,
  3. planowanie, zawieranie umów, zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory.
 3. prowadzenie spraw dotyczących obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zarządzanych przez Zarząd w tym m.in.: terenów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw, boisk, murów historycznych, tablic informacyjnych, ekranów przeciwhałasowych, innych obiektów budowlanych niezwiązanych z drogami, a w szczególności:
  1. bieżąca kontrola stanu obiektów budowlanych,
  2. utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i w czystości,
  3. przygotowywanie umów o wykonawstwo, zlecenie robót i usług,
  4. nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  5. sporządzanie informacji z realizacji bieżących zadań,
  6. prowadzenie ewidencji obiektów wraz z ich aktualizacją,
 4. nadzór i bieżące utrzymanie kanałów technologicznych,
 5. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy w szczególności:

 1. opiniowanie na etapie opracowywania projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opiniowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych,
 3. opiniowanie podziałów geodezyjnych i układów komunikacyjnych,
 4. opiniowanie, wydawanie decyzji i postanowień dotyczących dokumentacji projektowych infrastruktury technicznej projektowanej w pasie drogowym i w pasie drogi wewnętrznej,
 5. branżowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz udzielanie zgody na dysponowanie terenem w celu przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym na realizację zjazdów z dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach będących w zarządzaniu i administracji ZDiT.
 6. wydawanie warunków technicznych i wytycznych projektowych dla opracowania dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez ZDiT i Urząd Miejski w Koszalinie,
 7. wydawanie warunków technicznych na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w kanale technologicznym,
 8. udział w pracach w Zespole ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
 9. udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 10. wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy:

 1. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 2. realizacja i aktualizacja planu transportowego,
 3. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 4. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 5. negocjacje stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora,
 6. przygotowywanie wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, do określenia w drodze uchwały przez organ,
 7. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
 8. wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 9. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umowy, negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy,
 10. przygotowywanie propozycji opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez operatora publicznego transportu zbiorowego, do ustalenia w drodze uchwały organu,
 11. ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 12. zamieszczanie wymaganych prawem ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy,
 13. ocena i kontrola realizacji usług przez operatora oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami,
 14. kontrola przestrzegania zasad, warunków wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
 15. współpraca z operatorem przy aktualizacji rozkładów jazdy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
 16. analiza realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych,
 17. uzgadnianie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
 18. zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji w przewozach wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 19. współpraca z operatorem w zakresie administrowania systemem informacji dla pasażera,
 20. ustalanie sposobu wykonywania kontroli biletów,
 21. podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań wymaganych prawem oraz przekazywanie wymaganych prawem informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 22. budowa, przebudowa, remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych i innych budynków dla pasażerów,
 23. rozpatrywanie skarg i reklamacji na operatora w związku z realizacją przewozów,
 24. rozpatrywanie skarg na przewoźnika lub podmiot zarządzający dworcem,
 25. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego, w szczególności weryfikacja i wypłata operatorowi rekompensaty,
 26. współpraca z gminami, które powierzyły Miastu Koszalin wykonywanie zadania w zakresie organizacji transportu publicznego,
 27. prowadzenie spraw dotyczących wydawania oraz cofania przewoźnikom potwierdzenia zgłoszenia przewozów oraz wydawania operatorowi zaświadczeń o uprawnieniu do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
 28. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 29. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

 1. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych na roboty budowlane oraz dostawy i usługi,
 2. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, ich aktualizacji oraz publikowanie,
 3. sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień i przekazanie Prezesowi Urzędu,
 4. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 6. uczestnictwo w komisjach przetargowych, a w szczególności publikacje ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie wniosków o rozpoczęcie postępowania, wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawiadamianie o wynikach postępowania i zawartych umowach,
 7. weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowywanych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z Działów merytorycznych,
 8. udzielanie wyjaśnień pracownikom Działów przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowania w ramach kompetencji tych Działów,
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 10. występowanie w imieniu ZDiT do Urzędu Zamówień Publicznych,
 11. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 12. upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych, dotyczących zamówień publicznych.
 13. obsługa elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówienia),
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań stanowiska ds. oświetlenia dróg  należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci oświetleniowej ulic i terenów publicznych,
 2. prowadzenie ewidencji oświetlenia,
 3. przygotowywanie umów o wykonawstwo, zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
 4. przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego,
 5. przyjmowanie do eksploatacji inwestycji oświetleniowych realizowanych przez inne podmioty,
 6. wydawanie warunków technicznych wraz z nadzorowaniem i uzgadnianiem projektów,
 7. zlecanie opracowywania dokumentacji technicznych, ich nadzór, uzgadnianie, rozliczenia,
 8. odbiory inwestycji prowadzonych przez ZDiT w Koszalinie oraz Urząd Miejski w Koszalinie,
 9. rozliczanie faktur za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej,
 10. objazdy kontrolne oświetlenia w godzinach popołudniowych,
 11. zawieranie umów na dystrybucję energii elektrycznej i na sprzedaż energii elektrycznej,
 12. realizowanie zadania związanego z iluminacją świąteczną na terenie Miasta Koszalina,
 13. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 14. wydawanie opinii branżowej dotyczącej dokumentacji projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym i w pasie drogi wewnętrznej,
 15. przygotowywanie wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji,
 16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania ZDIT oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania,
  2. opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora oraz regulaminów i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania ZDiT,
  3. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalin oraz przekazywanie ich do realizacji komórkom organizacyjnym,
  4. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ZDiT,
  5. prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
  6. prowadzenie spraw z zakresu systemu zarządzania jakością,
  7. prowadzenie spraw związanych z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. W zakresie spraw związanych z infrastrukturą teleinformatyczną i informatyzacją ZDiT:
  1. administrowanie serwerami i bazami danych,
  2. administrowanie siecią teleinformatyczną:
   1. utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków ZDiT oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci,
   2. utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych łączących lokalizacje budynków ZDiT,
   3. zarządzanie dostępem do Internetu,
   4. zarządzanie adresacją IP,
   5. zarządzanie serwerami nazw oraz utrzymanie domen internetowych,
   6. prowadzenie bieżącej dokumentacji działania sieci teleinformatycznej.
  3. zapewnienie ochrony zasobów informatycznych znajdujących się w sieci ZDiT
  4. planowanie, zakup i nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i siecią komputerową,
  5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  6. prowadzenie ewidencji licencji programów i systemów operacyjnych,
  7. prowadzenie dokumentacji konfiguracji serwerów i stacji roboczych,
  8. analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania,
  9. zakup i wdrażanie oprogramowania,
  10. nadzór nad eksploatacją oprogramowania,
  11. utrzymanie sieci telekomunikacyjnej oraz centrali telefonicznej w budynkach ZDiT,
  12. wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd):
   1. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
   2. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą ZDiT,
   3. administrowanie stroną www,
   4. administrowanie platformą e-PUAP,
   5. wdrażanie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego, podpisu elektronicznego.
 3. prowadzenie sekretariatu-punktu obsługi klienta oraz zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjnych oraz obsługi pocztowej i kurierskiej,
 4. nadzór nad stosowaniem przepisów kancelaryjnych w ZDiT,
 5. prowadzenie ewidencji rzeczowo-finansowej realizowanych przez Dział dostaw, usług i robót remontowych,
 6. prowadzenie archiwum ZDiT i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem
 7. administrowanie budynkami biurowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, planowanie ich remontów i konserwacji oraz realizacja ustalonych zadań w tym zakresie,
 8. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 9. nadzór na utrzymaniem czystości w budynkach biurowych, dbałość o jego estetykę,
 10. nadzór nad zabezpieczeniem mienia przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem.
 11. W zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZDiT,
  2. prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,
  3. inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
  4. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierownicze,
  5. kontrola przestrzegania Regulaminu pracy ZDiT,
  6. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników ZDiT,
  7. prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników ZDiT,
  8. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  9. realizacja polityki szkoleniowej, której celem jest podnoszenie kompetencji pracowników ZDiT, a w szczególności:
   1. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i monitoring zrealizowanych form podnoszenia kompetencji,
   2. opracowanie planów szkoleń i ich realizacja,
   3. organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
   4. organizowanie służby przygotowawczej oraz egzaminu dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego,
  10. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie kadrowym,
 12. współpraca z inspektorem ds. BHP oraz inspektorem ds. OC przy realizacji zadań określonych w zawartych umowach cywilnoprawnych.
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 •  

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu ZDiT obejmującego wydatki budżetowe,
 2. sporządzanie planów finansowo–rzeczowych Zarządu w oparciu o zatwierdzony budżet miasta oraz wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, Zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalin i wniosków kierowników komórek organizacyjnych w zakresie zadań rzeczowych,
 3. prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych,
 4. przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów księgowych oraz dalsze załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. dokonywanie prawidłowych i terminowych rozliczeń finansowych, sporządzanie przelewów,
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych ZDiT,
 7. planowanie, realizowanie i rozliczanie funduszu płac oraz PFRON,
 8. sporządzanie list płac dla pracowników oraz do umów o dzieło i zlecenie,
 9. rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku od osób fizycznych,
 10. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. prowadzenie ewidencji księgowej porozumień,
 12. ewidencja księgowa zaangażowania,
 13. ewidencja księgowa projektów dofinansowywanych,
 14. ewidencja VAT (rejestr zakupu i sprzedaży),
 15. prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
 16. aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczanie umorzeń,
 17. obsługa kasowa w zakresie zaliczek pracowniczych,
 18. prowadzenie rejestracji i rozliczeń zabezpieczeń gwarancyjnych i wadiów przetargowych,
 19. rozliczanie inwentaryzacji i spisów z natury,
 20. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej w tym bilansu jednostki,
 21. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych,
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu dochodów ZDiT i wprowadzanie zmian w ciągu roku do tych planów,
 2. przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów oraz dalsze załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie bieżącej analizy i kontroli dochodów,
 4. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej z dochodów,
 5. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 6. prowadzenie spraw finansowo-księgowych związanych z obsługą płatnych miejsc postojowych na parkingach zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych zezwoleń za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej przez lokalnych i krajowych przewoźników,
 8. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wydanych decyzji za wycinkę drzew i innych z zakresu ochrony środowiska,
 9. obsługa finansowo-księgowa dotycząca zawartych umów za wynajem lokali,
 10. prowadzenie spraw finansowo-księgowych pozostałych dochodów min. z tytułu odszkodowań i za przejazdy nienormatywne,
 11. prowadzenie windykacji i egzekucji wszystkich dochodów Zarządu oraz wszelkiej korespondencji z nią związanej,
 12. sporządzanie wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów,
 13. przygotowywanie projektu decyzji o udzielenie ulg w zakresie należności publicznoprawnych
 14. obsługa Strefy Płatnego Parkowania (SPP):
  1. prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem operatora Strefy Płatnego Parkowania,
  2. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez wybranego operatorem SPP zgodnie z zawartą umową,
  3. rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji w zakresie spraw dotyczących SPP,
  4. prowadzenie ewidencji i wydawanie kart potwierdzających zwolnienie z opłat w SPP zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
  5. opracowywanie projektów zmian do aktów prawa miejscowego w zakresie SPP, a następnie ich wdrażanie,
  6. prowadzenie analiz i inicjowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie SPP,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji i zadań remontowych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji,
 2. przygotowywanie zleceń, zlecenia i odbiory dokumentacji technicznej w oparciu o wytyczne projektowe TUR,
 3. przygotowywanie wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji i zadań remontowych,
 4. przygotowywanie umów o wykonawstwo, zlecanie robót i usług, ich nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
 5. przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia robót, uzyskania prawa do użytkowania i eksploatacji,
 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przejęcia inwestycji na majątek ZDiT,
 7. udział w przekazywaniu placów budów i odbiorach (w tym gwarancyjnych) inwestycji i zadań remontowych realizowanych przez Dział,
 8. wnioskowanie zadań inwestycyjnych do ujęcia w planach budżetowych Miasta Koszalin,
 9. udział w wydawaniu opinii i uzgodnień do projektów zadań realizowanych przez Dział,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT będącego w okresie gwarancji udzielonej w ramach inwestycji prowadzonej przez Dział i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 1. Do zakresu obowiązku Działu należy prowadzenie spraw związanych z:
  1. przygotowywaniem umów o wykonawstwo, zlecenie robót i usług, ich nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  2. uczestniczenie w przekazywaniu placów budów i odbiorach (w tym gwarancyjnych) instytucji współpracujących z ZDiT i realizujących swoje inwestycje w pasie drogowym,
  3. przyjmowanie do eksploatacji inwestycji drogowych realizowanych z udziałem środków publicznych od Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz od innych podmiotów realizujących roboty w pasie drogowym,
  4. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
  5. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli.
 2. w zakresie prowadzenia zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów mostowych :
  1. bieżąca kontrola stanu ulic, urządzeń drogowych i mostów,
  2. prowadzenie wymaganej instrukcjami i przepisami ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją,
  3. udział w charakterze przedstawiciela w podziałach geodezyjnych terenów graniczących,
  4. przygotowanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia lub pozbawienia kategorii dróg,
  5. prowadzenie gospodarki materiałami z odzysku znajdującymi się w magazynie przy ul. Przemysłowej 7 w Koszalinie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
  6. zbieranie i aktualizowanie danych w zakresie terenów przekazanych ZDiT,
  7. zbieranie i opracowywanie danych będących podstawą do naliczania podatku rolnego i podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. przeprowadzenie czynności prawnych związanych z wynajem lokali użytkowych przekazanych w zarządzanie.
 3. w zakresie prowadzenia zadań związanych z inżynierią:
  1. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. planowanie rozwoju i utrzymania istniejących dróg miejskich pod kątem organizacji ruchu,
  3. nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. zlecanie dokumentacji technicznej (ekspertyzy, opinie, projekty itp.) w zakresie inżynierii ruchu oraz ich odbiór.
 4. w zakresie prowadzenia zadań związanych z organizacją ruchu:
  1. bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,
  2. utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch na drogach,
  3. bieżąca kontrola oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych w mieście,
  4. zlecanie bieżących napraw oznakowania pionowego i poziomego,
  5. przygotowanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
  6. opiniowanie projektów organizacji ruchu wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zatwierdzenia,
  7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie w ruchu drogowym.
 5. w zakresie prowadzenia zadań związanych z sygnalizacją świetlną:
  1. opiniowanie projektów rozbudowy sygnalizacji świetlnej,
  2. konserwacja i wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej,
  3. nadzór nad sygnalizacją świetlną,
  4. zapewnienie pogotowia elektrycznego do utrzymania sygnalizacji,
  5. prowadzenie telemetrii i sterowanie ruchem drogowym,
 6. w zakresie prowadzenia zadań związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania (SPP) :
  1. realizacja zadań związanych z prawidłowym utrzymaniem i oznakowaniem SPP,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 1. Do zakresu zadań Działu należą sprawy związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów planów finansowania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,
  2. pełnienie funkcji inwestora,
  3. utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących zieleń miejską,
  4. utrzymanie zieleni miejskiej, w tym sadzenie drzew i usuwanie drzew oraz krzewów, a także nadzór nad prawidłowością i terminowością zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych zieleni miejskiej,
  5. utrzymanie i usuwanie drzew na terenach ogólnodostępnych w administracji Prezydenta Miasta Koszalin,
  6. kontrola stanu zieleni w granicach administracyjnych Miasta Koszalina oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  7. wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za usuwanie drzew i krzewów w granicach administracyjnych Miasta Koszalina na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
  8. wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, krzewów oraz ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
  9. prowadzenie rejestru pomników przyrody,
  10. wydawanie opinii w zakresie zieleni w mieście,
  11. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zieleni miejskiej,
  12. gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Miasta Koszalin.
 2. w zakresie zarządzania lasami:
  1. wykonywanie zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 18 września 1991 r. o lasach,
  2. gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Miasta Koszalin,
  3. prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lesie komunalnym poprzez:
   1. bieżące utrzymanie,
   2. realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planie urządzania lasu komunalnego i inwentaryzacji stanu lasu,
   3. zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lesie komunalnym,
   4. nadzór nad odbiorem i cechowaniem pozyskiwanego drewna,
   5. prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom terenu lasu komunalnego do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych,
 3. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należą sprawy związane z zajęciem pasa drogowego, a w szczególności:

 1. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w tym:
  1. na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  2. na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  3. na zajęcia na prawach wyłączności w celach innych niż ww. wymienione,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie zajęcia pasa drogowego,
 3. przeprowadzanie kontroli w terenie w związku z zajęciem pasa drogowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem tras przejazdów oraz wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz terenami przekazanymi w zarządzanie przez Gminę Miasto Koszalin, w tym:
  1. przygotowanie dokumentacji w sprawach odszkodowań,
  2. bieżąca kontrola wydatków z tytułu dokonanych wypłat odszkodowań na rzecz poszkodowanych,
  3. współpraca z ubezpieczycielem.
 6. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu ZDIT, z wyjątkiem zdarzeń z ustalonymi sprawcami.
 7. sporządzanie umów użyczanie nieruchomości gruntowych na realizację budowy/przebudowy zjazdów z dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników przekazanych w zarządzanie,
 8. sporządzanie umów użyczenia nieruchomości stanowiących pasy drogowe pod realizację inwestycji nie drogowych.
 9. udostępnienie kanałów technologicznych wybudowanych na terenie Miasta Koszalina.
 10. dokonywanie czynności prawnych związanych z użyczaniem, wydzierżawianiem oraz najmem na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy w szczególności:

 1. w zakresie elektroenergetyki:
  1. prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci oświetleniowej ulic i terenów publicznych,
  2. prowadzenie ewidencji oświetlenia,
  3. zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  4. przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego,
  5. przyjmowanie do eksploatacji inwestycji oświetleniowych realizowanych przez inne podmioty,
  6. wydawanie warunków technicznych wraz z nadzorowaniem i uzgadnianiem projektów,
  7. zlecanie opracowywania dokumentacji technicznych, ich nadzór, uzgadnianie, rozliczenia,
  8. odbiory inwestycji prowadzonych przez ZDiT w Koszalinie oraz Urząd Miejski w Koszalinie,
  9. rozliczanie faktur za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej,
  10. objazdy kontrolne oświetlenia w godzinach popołudniowych,
  11. zawieranie umów na dystrybucję energii elektrycznej i na sprzedaż energii elektrycznej,
  12. realizowanie zadania związanego z iluminacją świąteczną na terenie Miasta Koszalina,
 2. w zakresie utrzymania przepustów i rowów w pasie drogowym:
  1. nadzór nad bieżącym utrzymaniem rowów i przepustów w pasie drogowym (w tym przeglądy i objazdy),
  2. zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  3. wydawanie warunków na odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów,
 3. w zakresie czystości ulic i zimowego utrzymania dróg:
  1. nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i innych terenów publicznych oraz przystanków komunikacyjnych i koszy ulicznych,
  2. nadzór nad bieżącym utrzymaniem zimowym ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i innych terenów publicznych oraz przystanków komunikacyjnych,
  3. planowanie, zawieranie umów, zlecanie robót i usług, ich nadzór, rozliczanie i odbiory.
 4. prowadzenie spraw dotyczących obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zarządzanych przez Zarząd w tym m.in.: terenów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw, boisk, murów historycznych, tablic informacyjnych, ekranów przeciwhałasowych, innych obiektów budowlanych niezwiązanych z drogami, a w szczególności:
  1. bieżąca kontrola stanu obiektów budowlanych,
  2. utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i w czystości,
  3. przygotowywanie umów o wykonawstwo, zlecenie robót i usług,
  4. nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne),
  5. sporządzanie informacji z realizacji bieżących zadań,
  6. prowadzenie ewidencji obiektów wraz z ich aktualizacją,
 5. nadzór i bieżące utrzymanie kanałów technologicznych,
 6. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy w szczególności:

 1. opiniowanie na etapie opracowywania projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opiniowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych,
 3. opiniowanie podziałów geodezyjnych i układów komunikacyjnych,
 4. opiniowanie, wydawanie decyzji i postanowień dotyczących dokumentacji projektowych infrastruktury technicznej projektowanej w pasie drogowym i w pasie drogi wewnętrznej,
 5. branżowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz udzielanie zgody na dysponowanie terenem w celu przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym na realizację zjazdów z dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach będących w zarządzaniu i administracji ZDiT.
 6. wydawanie warunków technicznych i wytycznych projektowych dla opracowania dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez ZDiT i Urząd Miejski w Koszalinie,
 7. wydawanie warunków technicznych na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w kanale technologicznym,
 8. udział w pracach w Zespole ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
 9. udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 10. wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań Działu należy:

 1. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 2. realizacja i aktualizacja planu transportowego,
 3. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 4. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 5. negocjacje stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora,
 6. przygotowywanie wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, do określenia w drodze uchwały przez organ,
 7. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
 8. wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 9. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umowy, negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy,
 10. przygotowywanie propozycji opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez operatora publicznego transportu zbiorowego, do ustalenia w drodze uchwały organu,
 11. ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 12. zamieszczanie wymaganych prawem ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy,
 13. ocena i kontrola realizacji usług przez operatora oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami,
 14. kontrola przestrzegania zasad, warunków wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
 15. współpraca z operatorem przy aktualizacji rozkładów jazdy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
 16. analiza realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych,
 17. uzgadnianie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
 18. zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji w przewozach wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 19. współpraca z operatorem w zakresie administrowania systemem informacji dla pasażera,
 20. ustalanie sposobu wykonywania kontroli biletów,
 21. podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań wymaganych prawem oraz przekazywanie wymaganych prawem informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 22. budowa, przebudowa, remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych i innych budynków dla pasażerów,
 23. rozpatrywanie skarg i reklamacji na operatora w związku z realizacją przewozów,
 24. rozpatrywanie skarg na przewoźnika lub podmiot zarządzający dworcem,
 25. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego, w szczególności weryfikacja i wypłata operatorowi rekompensaty,
 26. współpraca z gminami, które powierzyły Miastu Koszalin wykonywanie zadania w zakresie organizacji transportu publicznego,
 27. prowadzenie spraw dotyczących wydawania oraz cofania przewoźnikom potwierdzenia zgłoszenia przewozów oraz wydawania operatorowi zaświadczeń o uprawnieniu do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
 28. prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 29. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zakresu zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

 1. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych na roboty budowlane oraz dostawy i usługi,
 2. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, ich aktualizacji oraz publikowanie,
 3. sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień i przekazanie Prezesowi Urzędu,
 4. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 6. uczestnictwo w komisjach przetargowych, a w szczególności publikacje ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie wniosków o rozpoczęcie postępowania, wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawiadamianie o wynikach postępowania i zawartych umowach,
 7. weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowywanych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z Działów merytorycznych,
 8. udzielanie wyjaśnień pracownikom Działów przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowania w ramach kompetencji tych Działów,
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 10. występowanie w imieniu ZDiT do Urzędu Zamówień Publicznych,
 11. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 12. upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych, dotyczących zamówień publicznych.
 13. obsługa elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówienia),
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
Skip to content