Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Inżynieria ruchu

Wjazd samochodów, w szczególności ciężarowych na ulice na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-5, B-18, np. w celu prowadzenia robót budowlanych, dowozu materiału na budowę jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek zawierający:

  • termin przejazdu,
  • trasę przejazdu,
  • rodzaj pojazdu/ów i numery rejestracyjne (jeżeli jest taka możliwość),
  • w załączeniu inne dokumenty potwierdzające konieczność przejazdu, np. pozwolenie na budowę,
  • zobowiązanie do usuwania na bieżąco wszelkich uszkodzeń nawierzchni drogi, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie przejazdów pojazdów oraz czyszczenia drogi z ewentualnych zanieczyszczeń.

Wniosek należy złożyć minimum 30 dni przed terminem planowanego przejazdu.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu – tel. 94 311-80-53, 94 311-80-75.

Pomiary ruchu na skrzyżowaniach zlecone w 2010 roku

Pomiary ruchu na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych zlecone w 2016 roku

Pomiary ruchu na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych zlecone w 2021 roku

Wyniki klasyfikacji odcinków dróg przebiegających przez miasto Koszalin ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowego.

DROGA KRAJOWA NR 6

DROGA KRAJOWA NR 11

Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana Zarządzeniem nr 422/1507/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 marca 2017 r.

Do zadań komisji należy analiza stanu bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drogach oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich poprawę.

Skład Komisji:
1) Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie – przewodniczący Komisji,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie – członek Komisji,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Koszalinie – członek Komisji,
4) Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie – członek Komisji,
5) Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Koszalinie – członek Komisji,
6) Przedstawiciel Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie – członek Komisji.

Członków Komisji wyznaczają kierownicy w/w komórek, jednostek organizacyjnych i instytucji.
Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby

Skip to content