Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 2. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych lub są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZDiT w Koszalinie.

Skróty klawiaturowe:

 • Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych (linkach).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Brzeziński – koordynator ds. dostępności cyfrowej, adres poczty elektronicznej: radoslaw.brzezinski@zdit-koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94-311-83-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie położony jest przy ul. Połczyńskiej 24. Mieści się  w dwóch budynkach oznaczonych literą A i B. Oba budynki nie są w pełni przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Budynek A stanowi główną siedzibę ZDIT w Koszalinie, w którym znajduje się Punkt Obsługi Klienta. 
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnia ułatwiająca wejście się do budynku.
 • Nawierzchnia ciągów pieszych prowadzących do budynku A jest utrzymana w dobrym stanie i pozbawiona przeszkód. Do budynku prowadzą także dwustopniowe schody oznaczone taśmą ostrzegawczą oraz drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz, wejście pozbawione jest progów.
 • Budynek A nie posiada windy, dlatego przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko po schodach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma także kącika dla dzieci oraz miejsca do ich karmienia i przewijania.
 • Wchodząc do Budynku A osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Punktu Obsługi Klienta za pomocą domofonu zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych do budynku.
 • Pracownik Punktu Obsługi Klienta po rozpoznaniu sprawy zawiadamia pracownika z właściwej komórki merytorycznej w celu obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się w pomieszczeniu nr 4 po prawej stronie korytarza, głównego ciągu komunikacyjnego. Punkt Obsługi Klienta oznaczony jest taśmą ostrzegawczą i zapewnia przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie nie jest wyposażone w miejsce do odpoczynku. Skorzystanie z miejsca siedzącego możliwe jest jedynie przy wejściu do Punktu Obsługi Klienta, które wyposażone jest w stolik i krzesła.
 • Osoba niepełnosprawna ma także możliwość wejścia do budynku ZDIT z psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Skip to content