Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Opłaty w SPP

Opłaty parkingowe w SPP obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 w miejscach oznakowanych znakami pionowymi.

Opłaty jednorazowe:

 • 1,40 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
 • 2,80 zł za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,20 zł za drugą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł za trzecią godzinę parkowania,
 • 2,80 zł za czwartą i każda następną godzinę parkowania,
 • 0,00 zł – osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami samochodowymi oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne o ile posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie odrębnych przepisów – jedynie w miejscach oznaczonych i przeznaczanych na postój pojazdów osób niepełnosprawnych lub pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

Płatności za postój

 • w formie gotówkowej w parkomacie,
 • w formie bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej metodą bezstykową (zbliżeniowo) w parkomacie,
 • w formie bezgotówkowej przy pomocy blik w parkomacie,
 • poprzez aplikację mobilną mPay,
 • poprzez aplikację mobilną moBiLET, (Usługa moBiLET dostępna jest także na platformach bankowych: PKO Bank Polski, Santander, Millenium Bank, BNP Paribas, Alior Bank, ING, VeloBank)

Abonamenty

 • 250,00 zł za miesięczny abonament podstawowy uprawniający do parkowania pojazdów na wszystkich płatnych miejscach postojowych (bez możliwości zastrzeżenia miejsca na wyłączność)
 • 150,00 zł  za miesięczny abonament podstawowy dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca uprawniający do parkowania pojazdów na wszystkich płatnych miejscach postojowych (bez możliwości zastrzeżenia miejsca na wyłączność). 
 • 50,00 zł rocznie – roczna opłata abonamentowa ECO dla pojazdów z napędem hybrydowym uprawniający do parkowania pojazdów na wszystkich płatnych miejscach postojowych (bez możliwości zastrzeżenia miejsca na wyłączność).
 • Samochody elektryczne parkują bezpłatnie na podstawie Ustawy o drogach publicznych.

Abonamenty dla mieszkańców

Abonamenty dla mieszkańców Koszalina uprawniające do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie:

 • 40,00 zł – abonament półroczny,
 • 80,00 zł – abonament roczny.

Abonament podstawowy miesięczny dla mieszkańców uprawniający do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie

 • 100,00 zł – abonament miesięczny,

Abonamenty można wykupić w biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Uwaga: abonament dla mieszkańca może nabyć osoba fizyczna rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Koszalin. Wykaz dokumentów w Pozostałych informacjach.


Opłaty dodatkowe

 • 200,00 PLN: opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej.
 • 80,00 PLN: opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego aplikacja mobilną.
 • Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, jej wysokość obniża się o 50%.

 Opłatę dodatkową można opłacić:

 • w formie bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej metodą bezstykową (zbliżeniowo) w parkomacie,
 • w formie bezgotówkowej przy pomocy blik w parkomacie,
 • w formie gotówkowej w biurze SPP,
 • w formie bezgotówkowej przelewem na konto ZDiT w Koszalinie: 69 1140 2118 0000 2162 9500 1009, podając w tytule przelewu nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Faktury i inne dokumenty księgowe

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPP.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) a zarządca drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDiT w Koszalinie pobierając opłatę za postój w strefie płatnego parkowania nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.

Informujemy, że przepisy:

 • art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
 • art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.),
 • art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.)

dopuszczają księgowanie biletów parkingowych w ewidencji księgowej, bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDiT w Koszalinie.


Pozostałe informacje

Od opłat parkingowych są zwolnione:

 1. pojazdy:
  1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
  2. zarządów dróg,
  3. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
  4. wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
  5. pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 2. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Uprawnienie do wykupu abonamentu dla mieszkańca przysługuje osobie fizycznej rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Koszalin, która zobowiązana jest udokumentować to poprzez złożenie następujących dokumentów:

 1. pierwszej strony informacji o dochodach PIT uzyskanej od płatnika składek, lub
 2. pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, lub
 3. zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano Miasto Koszalin jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub
 4. w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, pierwszej strony PIT oraz UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim, lub
 5. formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego przez Urząd Skarbowy w Koszalinie, w którym wskazano Miasto Koszalin jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub
 6. pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Koszalinie.
Skip to content