Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania, zwany dalej Regulaminem określa sposób pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach położonych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina oraz pobierania opłat dodatkowych.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) SPP – strefa płatnego parkowania;
2) BSPP – biuro strefy płatnego parkowania;
3) płatne miejsce postojowe – miejsce na drodze publicznej, oznakowane znakiem D-44 (strefa parkowania), położone w strefie płatnego parkowania i przeznaczone do parkowania pojazdów samochodowych po wniesieniu opłaty parkingowej;
4) opłata parkingowa – opłata uiszczana za parkowanie pojazdu samochodowego na drodze publicznej, na płatnym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania, w określone dni robocze w określonych godzinach;
5) opłata dodatkowa – opłata pobierana za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
6) kontroler SPP – pracownik BSPP, uprawniony do sprawdzania uiszczanych opłat parkingowych i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej;
7) inkasent parkingowy – pracownik BSPP uprawniony do pobierania opłat parkingowych i wydawania dowodów ich pobrania;
8) bilet parkingowy – dokument nabyty w parkomacie potwierdzający uprawnienie do parkowania pojazdu samochodowego na płatnym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania;
9) usługa telefoniczna – usługa, udostępniona użytkownikom dróg publicznych na terenie Koszalina, pozwalająca uiszczać opłaty parkingowe za pomocą telefonów komórkowych;
10) abonament podstawowy – dokument opłacony z góry, zawierający w szczególności numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do wielokrotnego parkowania wskazanego pojazdu, na płatnych miejscach postojowych w SPP w czasie jego ważności;
10a) abonament ECO – dokument opłacony z góry, zawierający w szczególności numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do wielokrotnego parkowania w całym obszarze strefy pojazdów z napędem hybrydowym (spalinowo – elektrycznym), wystawiony na podstawie wpisu
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów w czasie jego ważności;
10b) abonament dla mieszkańca – dokument opłacony z góry, zawierający w szczególności numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu oraz ulice na których obowiązuje, uprawniający do wielokrotnego parkowania pojazdu, na płatnych miejscach postojowych w SPP na wskazanych w nim ulicach w czasie jego ważności; wystawiony na podstawie dowodu rejestracyjnego potwierdzającego prawo własności lub współwłasności pojazdu samochodowego i dokumentu poświadczającego miejsce pobytu stałego lub czasowego przy ulicy na której zostały wyznaczone płatne miejsca postojowe w obszarze SPP; poprzez własność pojazdu należy również rozumieć samochody osób, posiadających ważną umowę leasingową lub umowę przewłaszczenia;
10c) (skreślony);
10d) (skreślony);
11) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej – dokument wydany przez właściwy organ administracji na podstawie odrębnych przepisów;
12) parkomat – urządzenie inkasująco-rejestrujące, wydające za opłatą bilet parkingowy na określony czas parkowania;
13) zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera BSPP powiadamiający o obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej oraz opłaty dodatkowej.

§ 2.

 1. Opłaty parkingowe obowiązują na płatnych miejscach postojowych wyznaczonych w SPP.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 18.00.

Rozdział 2
Wnoszenie opłat parkingowych

§ 3.

Opłaty parkingowe w SPP można uiszczać:

1) w systemie samoobsługowym w parkomacie;
2) przez wykupienie określonego rodzaju abonamentu w BSPP;
2a) (skreślony);
3) za pomocą telefonu komórkowego przez wykupienie usługi telefonicznej lub przy użyciu aplikacji mobilnej.

§ 4.

 1. Opłatę parkingową należy uiścić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP (do 5 min.).
 2. Opłatę należy uiścić z góry za cały przewidywany czas postoju pojazdu.
 3. Zakupiony bilet parkingowy lub abonament, lub karta parkingowa osoby niepełnosprawnej muszą być umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w widoczny sposób umożliwiający ich odczytanie i stwierdzenie ważności.
 4. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu należy wykupić bilet parkingowy w innym, sprawnym parkomacie.
 5. W ramach opłaconego czasu parkowania można zmieniać miejsce postoju.
 6. Za parkowanie pojazdu w sposób blokujący kilka miejsc parkingowych, wymagana jest opłata za każde wyłączone w ten sposób miejsce parkingowe.

§ 4a.

 1. Abonament dla mieszkańca może nabyć osoba fizyczna rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Koszalin,
 2. Uprawnienie do wykupu abonamentu dla mieszkańca przysługuje: 1) osobie fizycznej rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Koszalin, która zobowiązana jest udokumentować to poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. pierwszej strony informacji o dochodach PIT uzyskanej od płatnika składek, lub
  2. pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, lub
  3. zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano Miasto Koszalin jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub
  4. w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, pierwszej strony PIT oraz UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić́ zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim, lub
  5. formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego przez Urząd Skarbowy w Koszalinie, w którym wskazano Miasto Koszalin jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub
  6. pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Koszalinie.

§ 4b.

Miesięczny abonament podstawowy dla posiadacza Koszalińskiej Karty Mieszkańca będzie mogła nabyć osoba fizyczna po okazaniu Koszalińskiej Karty Mieszkańca wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.

 1. Abonament ECO upoważnia do parkowania na wszystkich płatnych miejscach postojowych w SPP.
 2. Abonament dla mieszkańca upoważnia do parkowania na płatnych miejscach postojowych na wskazanych w nim ulicach.
 3. Posiadanie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego.
 4. W przypadku utraty abonamentu nie są wydawane duplikaty oraz nie są zwracane opłaty parkingowe za niewykorzystany okres.

§ 6.

Posiadacz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, parkując na innych niż wyznaczone do tego miejscach w SPP, zobowiązany jest uiszczać opłaty parkingowe zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Rozdział 3
Kontrola czasu parkowania

§ 7.

 1. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest w szczególności:

1) sprawdzanie zgodności deklarowanego czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym;
2) sprawdzanie ważności używanych abonamentów, kart parkingowych osoby niepełnosprawnej;
3) sprawdzanie opłat parkingowych wnoszonych za pomocą telefonów komórkowych;
4) wystawianie zawiadomień.

2. W przypadku braku możliwości sprawdzenia biletu parkingowego w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3, na wezwanie kontrolera SPP, kierowca jest obowiązany do jego okazania w celu weryfikacji.
3. Kontrolerzy SPP nie pobierają opłat parkingowych i nie wydają biletów parkingowych, nie prowadzą sprzedaży abonamentów oraz nie pobierają należności z tytułu opłaty dodatkowej.

Rozdział 4
Opłata dodatkowa

§ 8.

 1. Zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej kontroler SPP umieszcza za wycieraczką samochodu, którego postój nie został opłacony.
 2. Opłata dodatkowa podlega uiszczeniu w terminie czternastu dni od daty wystawienia zawiadomienia, na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Na dowodzie wpłaty należy podać nr seryjny zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy opłata.
 3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, jej wysokość obniża się o 50%.

Rozdział 5
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 9.

Do czasu zainstalowania parkomatów i aktywacji usługi telefonicznej umożliwiającej dokonanie opłaty parkingowej – opłatę parkingową wnosi się u inkasenta parkingowego, który wydaje dowód uiszczenia opłaty parkingowej oznaczając na nim w sposób trwały rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę (z dokładnością do 5 min.) rozpoczęcia postoju.

§ 10.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje BSPP6

Skip to content