Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Polityka jakości ISO

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/18 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 01.06.2018 r.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie jest zarządzanie drogami w granicach administracyjnych miasta Koszalina, zielenią miejską, lasami, innymi nieruchomościami przekazanymi przez Prezydenta Miasta Koszalina w trwały zarząd i administrowanie oraz realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego. Realizacja powyższych zadań odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi odnoszącymi się do naszej działalności.

Cele jakie sobie stawiamy to:

 • dbanie o utrzymanie infrastruktury przekazanej w trwały zarząd i administrowanie w stanie zapewniającym zgodność z przepisami prawa oraz bezpieczne użytkowanie,
 • niedopuszczanie do przedwczesnego zniszczenia zarządzanej i administrowanej infrastruktury oraz niewłaściwego jej użytkowania,
 • terminowe i profesjonalne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie spraw,
 • zapewnianie bieżącego dostępu do informacji publicznej związanej z naszą działalnością. 

Powyższe cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • kierowanie się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnianie interesu społecznego i słusznego interesu stron,
 • doskonalenie w sposób ciągły swojej organizacji z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
 • stwarzanie warunków dla podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • zapewnianie efektywnego działania przy wykorzystaniu technik informatycznych,
 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • bieżące reagowanie na zgłoszenia klientów oraz innych zainteresowanych stron związane z zarządzaną i administrowaną infrastrukturą,
 • nadzorowanie wykonawców, z którymi zawarto umowy na utrzymanie infrastruktury, zapewniające zgodne z warunkami zawartych umów realizowanie obowiązków.

Kierownictwo Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie deklaruje, że pracownicy zostali zapoznani z niniejszą Polityką oraz zobowiązali się do realizacji celów w niej zawartych, ponadto podmioty pracujące pod naszym nadzorem również obowiązane są do stosowania ww. deklaracji. Kierownictwo zaś będzie dążyć do zapewnienia niezbędnych zasobów celem właściwej realizacji zadań, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Skip to content