Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Statut Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

Opracowano na podstawie:

 1. Uchwały nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie.
 2. Uchwały NR XXXVI/526/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zwany w dalszej części statutu „ZDiT” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Koszalin, nieposiadającą osobowości prawnej.
§ 2. Siedzibą i obszarem działania ZDiT jest Miasto Koszalin.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością ZDiT sprawuje Prezydent Miasta Koszalina.

Rozdział 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

§ 4. Przedmiotem działania ZDiT jest:

 1. zarządzanie drogami w granicach administracyjnych Miasta Koszalina,
 2. zarządzanie zielenią miejską i innymi nieruchomościami przekazanymi przez organ wykonawczy w trwały zarząd, zarządzanie i administrowanie,
 3. utrzymanie drzew na terenach ogólnodostępnych w administrowaniu Prezydenta Miasta,
 4. realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 5. ZDiT wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami),
 3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zmianami),
 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zmianami),
 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zmianami),
 6. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami),
 7. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. , poz.1440 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zmianami),
 9. ustawy z dnia 18 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.2100), 10) postanowień niniejszego statutu.
 10. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zmianami)

§ 6. Do zadań ZDiT należy w szczególności:

 1. W zakresie zarządzania drogami publicznymi:
  1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  2. zaciąganie zobowiązań na przygotowanie i realizację  zadań do kwot ustalonych w budżecie Miasta Koszalina na dany rok oraz obowiązujących w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Koszalina,
  3. opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej,
  4. pełnienie funkcji inwestora,
  5. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  8. koordynacja robót w pasie drogowym,
  9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  10. prowadzenie spraw z zakresu przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego,
  11. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  12. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  13. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  14. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  15. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  16. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za szkody z tytułu nienależytego utrzymania dróg,
  17. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  18. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  19. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanych z tym ruchem,
  20. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  21. prowadzenie spraw z zakresu parkowania pojazdów na drogach, w tym organizację i obsługę strefy płatnego parkowania,
  22. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Koszalina oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty w strefie płatnego parkowania,
  23. utrzymanie porządku i czystości na drogach publicznych,
  24. planowanie, budowa i utrzymanie oświetlenia drogowego,
  25. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
  26. oddawanie w najem, dzierżawę lub użyczanie gruntów na cele określone w ustawie o drogach publicznych,
  27. opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  28. prowadzenie spraw z zakresu udzielania zgody na dysponowanie nieruchomościami w pasie drogowym.
 2. W zakresie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  1. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
  2. realizacja i aktualizacja planu transportowego,
  3. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
  4. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
  5. negocjacje stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora,
  6. przygotowywanie wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, do określenia w drodze uchwały przez organ,
  7. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
  8. wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
  9. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umowy, negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy,
  10. przygotowywanie propozycji opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez operatora publicznego transportu zbiorowego, do ustalenia w drodze uchwały organu,
  11. ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  12. zamieszczanie wymaganych prawem ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy,
  13. ocena i kontrola realizacji usług przez operatora i przewoźnika oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami,
  14. kontrola przestrzegania zasad, warunków wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
  15. współpraca z operatorem przy aktualizacji rozkładów jazdy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
  16. analiza realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych,
  17. uzgadnianie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
  18. weryfikacja i zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja w przewozach wykonywanych na podstawie zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
  19. współpraca z operatorem w zakresie administrowania systemem informacji dla pasażera,
  20. ustalanie sposobu wykonywania kontroli biletów,
  21. podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań wymaganych prawem oraz przekazywanie wymaganych prawem informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
  22. budowa, przebudowa, remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych i innych budynków dla pasażerów,
  23. rozpatrywanie skarg i reklamacji na operatora w związku z realizacją przewozów,
  24. rozpatrywanie skarg na przewoźnika lub podmiot zarządzający dworcem,
  25. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego, w szczególności weryfikacja i wypłata operatorowi rekompensaty,
  26. współpraca z gminami, które powierzyły Miastu Koszalin wykonywanie zadania w zakresie organizacji transportu publicznego,
  27. prowadzenie spraw dotyczących wydawania oraz cofania przewoźnikom potwierdzenia zgłoszenia przewozów oraz wydawania operatorowi zaświadczeń o uprawnieniu do wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz ustalanie i pobieranie opłat,
  28. nakładanie kar pieniężnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatora lub przewoźnika obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
  29. realizacja innych zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 3. W zakresie transportu drogowego osób:
  1. prowadzenie postępowań w sprawie wydania oraz cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz ustalanie i pobieranie opłat,
  2. weryfikacja i zatwierdzanie projektów rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja w przewozach wykonywanych na podstawie zezwolenia,
  3. kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz kontrola przestrzegania zasad i warunków wykonywania tego przewozu,
  4. nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów transportu drogowego,
  5. rozpatrywanie skarg i reklamacji pasażerów korzystających z przewozu drogowego,
  6. realizacja innych zadań dotyczących przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”.
 4. W zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi zieleń miejską:
  1. opracowywanie projektów planów finansowania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,
  2. pełnienie funkcji inwestora,
  3. utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących zieleń miejską,
  4. utrzymanie zieleni miejskiej, w tym sadzenie drzew i usuwanie drzew oraz krzewów, a także nadzór nad prawidłowością i terminowością zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych zieleni miejskiej,
  5. utrzymanie i usuwanie drzew na terenach ogólnodostępnych w administrowaniu Prezydenta Miasta,
  6. kontrola stanu zieleni w granicach administracyjnych Miasta Koszalina oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  7. wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za usuwanie drzew i krzewów w granicach administracyjnych Miasta Koszalina na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
  8. wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, krzewów oraz ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia na terenie działek niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,
  9. prowadzenie rejestru pomników przyrody,
  10. wydawanie opinii w zakresie zieleni w mieście,
  11. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zieleni miejskiej,
  12. gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Miasta Koszalin.
 5. W zakresie zarządzania lasami:
  1. wykonywanie zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 18 września 1991 r. o lasach,
  2. gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Miasta Koszalin,
  3. prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lesie komunalnym poprzez:
   • bieżące utrzymanie,
   • realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planie urządzania lasu komunalnego i inwentaryzacji stanu lasu,
   • zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lesie komunalnym,
   • nadzór nad odbiorem i cechowaniem pozyskiwanego drewna,
   • prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom terenu lasu komunalnego do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych.
 6. W zakresie zarządzania drogami wewnętrznymi, innymi nieruchomościami przekazanymi w zarządzanie oraz obiektami niezwiązanymi z ruchem drogowym:
  1. opracowywanie projektów planów finansowania w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, innych nieruchomości przekazanych w zarządzanie oraz obiektów niezwiązanych z ruchem drogowym,
  2. pełnienie funkcji inwestora,
  3. utrzymanie dróg wewnętrznych, innych nieruchomości przekazanych w zarządzanie, w tym m.in. placów zabaw, boisk, terenów sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów niezwiązanych z ruchem drogowym, w tym m.in. fontann i murów historycznych,
  4. kontrola stanu dróg wewnętrznych, placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjno-sportowych oraz obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach przekazanych w zarządzanie,
  5. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  6. utrzymanie porządku i czystości na drogach wewnętrznych oraz innych nieruchomościach przekazanych w zarządzanie,
  7. planowanie, budowa i utrzymanie oświetlenia.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 7.

 1. ZDiT kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego.
 2. Dyrektor ZDiT realizuje zadania zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Koszalina.
 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Koszalina.
 4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z posiadanych upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora ZDiT.

§ 8.

 1. ZDiT jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Zarządu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Koszalina.
 3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 9. Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania ZDiT określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie zatwierdzony przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 10.

 1. Majątek ZDiT jest mieniem Gminy Miasta Koszalin i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. ZDiT jest jednostką budżetową i posiada rachunek bankowy .
 3. ZDiT prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Podstawę gospodarki finansowej ZDiT stanowi plan budżetowy dochodów i wydatków na zadania własne oraz plan dochodów własnych zawarty w budżecie Miasta Koszalina.
 5. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa samodzielnie Dyrektor ZDiT.

Rozdział 5.

KONTROLA ZARZĄDU

§ 11. Kontroli ZDiT dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie upoważnieni przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 13. Traci moc uchwała Nr LIV/646/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Skip to content