Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Odszkodowania

Wnioski o odszkodowania za szkody poniesione przez użytkowników dróg i terenów administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, tj.:

 • szkody komunikacyjne, np. w przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze w wyniku wpadnięcia w dziurę;
 • szkody osobowe, np. w przypadku uszkodzenia ciała w wyniku uszkodzonego i nienależycie zabezpieczonego chodnika;
 • szkody rzeczowe, np. w przypadku uszkodzenia płotu w wyniku przewrócenia drzewa stojącego na terenie administrowanym przez ZDiT

przyjmowane są w sekretariacie ZDiT w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24.

W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek EAD-05:

 

a następnie wypełniony formularz wraz z załącznikami:

 • złożyć osobiście w sekretariacie ZDiT w Koszalinie,
 • przesłać pocztą tradycyjną  na adres ZDiT w Koszalinie,
 • przesłać elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP.

Zgodnie z art. 63 § 3a KPA wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Ubezpieczycielem jest AGRO UBEZPIECZENIA – TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

Bezpośrednią likwidacją szkody zajmuje się likwidator: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot.

***

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Góral: tel: 94 311-80-69, e-mail: iod@zdit‑koszalin.pl.
 3. Dane przetwarzane są w celu przekazania kompletu dokumentów wraz z materiałami dowodowymi ubezpieczycielowi w celu ustalenia odpowiedzialności Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z tytułu zgłaszanej szkody.
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm).
 5. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE-10.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, hostingowe, dostawcom oprogramowania, podmiotom upoważnionym do niszczenia dokumentów.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 11. Ponadto informujemy, że w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Skip to content