Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Instrukcja odtworzenia nawierzchni

Wstępne warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego

 1. Przywrócenie pasa drogowego do stanu użyteczności (w określonym terminie), który nie będzie gorszy od poprzedniego, należy wykonać zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu obowiązujących norm i  przepisów  według zasad jak niżej:
  • rozebrać warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokość pozwalającą na ich właściwe przygotowanie i zagęszczenie (tzn. schodkowo);
  • wykopy zasypać gruntami niewysadzinowymi;
  • płytki chodnikowe, krawężniki oraz inne elementy betonowe lub kamienne układać tylko całe, z zachowaniem kolorystyki, estetyki i rysunku, na odpowiednio przygotowanym podłożu (krawężniki muszą być osadzone na ławie betonowej) a odtworzenie chodnika wykonać na całej jego szerokości;
  • darń z zieleńców oraz humus równo odciąć, zdjąć i składować na folii do ponownego wbudowania, po zakończeniu robót wbudować równo dowiązując się do istniejącego terenu, dogęścić powierzchniowo i podlać; w przypadku braku możliwości takiego odtworzenia należy ułożyć nowy trawnik z rolki;
  • prace związane z odbudową konstrukcji ulicy i odtworzeniem nawierzchni placów, parkingów i chodników należy:
   • wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru branży drogowej,
   • zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfikacjami technicznymi oraz sztuką drogową,
   • podbudowę odtworzyć wg stanu istniejącego (np. beton, brukowiec),
   • krawędzie nawierzchni bitumicznych i betonowych muszą być równo odcięte,
   • naprawiane uszkodzenia ubytki muszą mieć kształt prostokąta,
   • odtworzenie nawierzchni bitumicznej musi być wykonane na całej szerokości pasa ruchu, z materiałów odpowiadającym istniejącym, w sprzyjających warunkach pogodowych,
   • łączna grubość warstw musi być zgodna z istniejącą;
  • prawidłowość wykonanego zagęszczenia należy potwierdzić wynikiem badania wykonanego metodą Proctora przez laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia winien być wykonany dla każdego elementu drogi (np. jezdnia, chodnik, zieleniec) i dla każdego wykopu, nie rzadziej niż co 50 mb. Wskaźnik musi być zgodny z PN-S-02205 z 1998 r. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że może zlecić wykonanie badań kontrolnych dotyczących prawidłowości wykonanego zagęszczenia gruntu oraz użytych materiałów. W przypadku wyników na niekorzyść zajmującego – kosztami badań będzie obciążany zajmujący pas drogowy.
 2. Wymagania dotyczące odtworzenia trawników:
  • teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
  • przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – to jest miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
  • przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
  • teren powinien być wyrównany i splantowany,
  • ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
  • przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabić,
  • siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,
  • okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
  • na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
  • na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
  • przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
  • po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
  • mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
 3. Pielęgnacja trawników:
  • pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
  • następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
  • ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
  • koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależnić od gatunku trawy,
  • chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,
  • trawniki wymagają nawożenia mineralnego około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku, mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
   • wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
   • od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
   • ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Skip to content