Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Usuwanie drzew i krzewów

Informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości są obowiązani dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, o którym mowa w art. 83 f ust. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Stosownie do art. 83 f ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy o ochronie przyrody bez wymaganego zezwolenia możliwe jest usunięcie za zgodą właściciela terenu:

– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
– drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

KARY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW BEZ ZEZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA

Administracyjne kary pieniężne nakładane są za:

  1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
  4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;
  6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.

Opisane powyżej kary są nakładane na posiadaczy nieruchomości albo właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Do obliczenia wysokości administracyjnych kar pieniężnych przyjmuje się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów umieszczone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

ZAŚWIADCZENIA O LASACH

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wydaje zaświadczenia czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, stosownie do art. 37 a ust. 1 oraz w nawiązaniu do art. 19 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zaświadczenie takie jest potrzebne w przypadku sprzedaży gruntu, bowiem Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu, jeżeli:

  • oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczony jest do zalesienia,
  • lub objęty jest  uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy).

Umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest nieważna.

Skip to content