Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Utrzymanie czystości

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie koordynuje prace związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem zimowym na drogach, chodnikach, drogach rowerowych, przystankach komunikacyjnych, terenach zielonych i innych terenach publicznych zarządzanych przez ZDiT.
Poszczególne zakresy zadań realizują na nasze zlecenie firmy wyłonione w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów lub ustalonych częstotliwości w roku.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl art. 5.1. właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy. W zależności od sposobu zarządzania nieruchomością, poszkodowany za wypadek na oblodzonej nawierzchni może żądać (powołując się no. na art. 415 kodeksu cywilnego) odszkodowania od właściciela nieruchomości.

CAŁOROCZNE

Utrzymanie czystości i konserwacja przystanków komunikacyjnych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb.

Sprzątanie placów zabaw, siłowni, wybiegów dla psów i innych obiektów rekreacyjnych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb.

Sprzątanie terenów zielonych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest na podstawie zawartej umowy przez PGK Sp. z o. o. w Koszalinie zgodnie z harmonogramami, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb i przyznawanych na ten cel środków finansowych.

Usuwaniem plam po olejach, paliwach, rozbitych części samochodowych i innych odpadów z pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych zajmuje się na bieżąco firma Akson – Lab Ireneusz Ślęzak (tel. 602-744-316) na podstawie wezwania od służb będących na miejscu zdarzenia.

Prace związane z usuwaniem skutków zimy prowadzone są według zatwierdzonej kolejności zimowego utrzymania i ich standardów.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:
– pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
– pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 – w okresie zimowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo.

W OKRESIE ZIMOWYM (od 01.11.2022 roku do 30.04.2023 roku)

Usuwanie skutków zimy (usuwanie śliskości i odśnieżanie) na drogach publicznych, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych, parkingach, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach publicznych będących w zarzadzaniu ZDiT

Prace związane z usuwaniem skutków zimy prowadzone są według zatwierdzonej kolejności zimowego utrzymania i ich standardów.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:

  • pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 – w okresie zimowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo.
  • pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;

Skip to content