Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Umieszczanie infrastruktury technicznej w pasie drogowym

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Zgodnie z § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie urządzeniami infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego są w szczególności:

 • urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;
 • urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu lub energii elektrycznej, w tym elementy sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej niesłużące odwodnieniu drogi;
 • urządzenia wodnych melioracji;
 • urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia;
 • ciągi transportowe.

Umieszczenie tych urządzeń w pasie drogowym nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Decyzje zezwalające na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu ich umieszczenia wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tych urządzeń jest dwuetapowe.

ETAP  I – uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dział Uzgodnień i Rozwoju)

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydawane jest na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi, a także odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby.

Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi – ZDiT w Koszalinie. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 2. rodzaj urządzenia,
 3. miejsce lokalizacji urządzenia,
 4. uzasadnienie, że we wnioskowanej sprawie zachodzi szczególny przypadek, potwierdzający konieczność lokalizacji obiektu/urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. projekt zagospodarowania działki/terenu ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), metoda wykonania inwestycji (w przypadku robót ziemnych metodą bezwykopową lokalizacja komór technologicznych), lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem – mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 – 2 szt.
 2. kopię warunków technicznych podłączenia do sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych.
 3. kopię decyzji lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym (w przypadku budowy sieci na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
 4. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego) w przypadku, gdy sprawę prowadzi inna osoba niż inwestor.
 5. dla udzielonego pełnomocnictwa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zawierające wskazanie sprawy, której dotyczy ta opłata. Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają podmioty wymienione w art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

W decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydana decyzja zezwalająca na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po dokonaniu tych czynności można ubiegać się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co będzie stanowiło etap II postępowania.

ETAP II – uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego odbywa się, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 40 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane są zgodnie z:

Zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. miejsce i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 5. Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i miejscem umieszczenia infrastruktury technicznej oraz zatwierdzony, przez Prezydenta Miasta Koszalina, projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub zatwierdzony przez zarządcę drogi projekt zabezpieczenia robót.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej). Opłaty można dokonać bezgotówkowo na nr konta: 07-1140-1137-0000-2444-4400-1033, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Przypominamy, że zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 • 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 • 3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 • 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

DO POBRANIA

Skip to content