Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Reklama w pasie drogowym

Każda reklama umieszczana w przestrzeni pasa drogowego wymaga wypełnienia odpowiednich procedur. Ustawa o drogach publicznych dopuszcza umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń reklamowych. Postępowanie jest dwuetapowe:

Zezwolenie na lokalizację reklam w pasie drogowym wydawane jest decyzją administracyjną na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. Należy wypełnić wniosek TUR-01.
 2. We wniosku należy określić dane Wnioskodawcy, miejsce montażu reklamy, rodzaj i ilość reklam i podpisać przez Wnioskodawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
 3. Do wniosku należy załączyć:
  • zgodę właściciela/zarządcy budynku przyległego do pasa drogowego (w przypadku reklamy na elewacji budynku);
  • projekt zagospodarowania działki/terenu ze wskazaniem wnioskowanej reklamy – miejsce montażu reklamy z dokładnym zwymiarowaniem – mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 – 2 szt.
  • w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż Wnioskodawca – pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz dowodem opłaty skarbowej – jeżeli jest wymagana. 
 4. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym Wnioskodawca reklamy zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki np. uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską, uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, bądź uzyskać inne niezbędne uzgodnienia.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Uzgodnień i Rozwoju ZDiT w Koszalinie – pok. 101,
tel. 94 311-83-37, 94 311-80-50, 94 311-80-49.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia i montażu reklam wydawane jest decyzją administracyjną na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. Należy wypełnić wniosek EAD-02. Wniosek należy złożyć przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. We wniosku należy określić dane Wnioskodawcy, miejsce montażu reklamy, rodzaj i ilość reklam i podpisać przez Wnioskodawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
 3. Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej),
  • kopię pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
  • kopię uzgodnionego przez zarządcę drogi sposobu zabezpieczenia robót na czas montażu reklam,
  • jeżeli dotyczy – kopię decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską,
  • jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo wraz z dowodami uiszczenia opłat skarbowych. 
 4. W przypadku reklam istniejących, na które wygasła decyzja zezwalająca na ich umieszczenie w pasie drogowym, Wnioskodawca ubiegający się o ponowne zezwolenie (tzw. kontynuacja) uzyska w ZDiT w Koszalinie informację w zakresie niezbędnych załączników do wniosku.
 5. Po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego właściciel reklamy może przystąpić do jej montażu.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków umieszczenia i montażu reklam określonych w otrzymanej decyzji.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Administrowania Pasem Drogowym ZDiT w Koszalinie – pok. 8 i 12,
tel. 94 311-80-74, 94 311-80-72, 94 311-80-65, 94 311-80-70.

 • Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym uzależniona jest od kategorii drogi, ilości dni jak i powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  powierzchni reklamy:
Lp. Kategoria drogi Stawki opłaty dziennej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu lub powierzchni reklamy w złotych
1 Drogi krajowe 4,00 zł
2 Drogi wojewódzkie 3,00 zł
3 Drogi powiatowe 2,50 zł
4 Drogi gminne 2,00 zł
 • Jeżeli w imieniu Wnioskodawcy występuje Pełnomocnik, za udzielone pełnomocnictwo wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają podmioty wymienione w art. 4 Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

UWAGA:

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Właściciel reklamy umieszczonej bez zezwolenia lub reklamy pozostawionej w terenie po wygaśnięciu zezwolenia (bez kontynuacji zajęcia pasa drogowego) jest zobowiązany przywrócić teren pasa drogowego do stanu poprzedniego poprzez demontaż reklamy i uporządkowanie terenu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego obowiązku ZDiT w Koszalinie jest zobowiązany podjąć działania z urzędu w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Skip to content