Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Reklama w pasie drogowym

Każda reklama umieszczana w przestrzeni pasa drogowego wymaga wypełnienia odpowiednich procedur. Ustawa o drogach publicznych dopuszcza umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń reklamowych. Postępowanie jest dwuetapowe:

Zezwolenie na lokalizację reklam w pasie drogowym wydawane jest decyzją administracyjną na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. Należy wypełnić wniosek TUR-01.
 2. We wniosku należy określić dane Wnioskodawcy, miejsce montażu reklamy, rodzaj i ilość reklam i podpisać przez Wnioskodawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
 3. Do wniosku należy załączyć:
  • zgodę właściciela/zarządcy budynku przyległego do pasa drogowego (w przypadku reklamy na elewacji budynku);
  • projekt zagospodarowania działki/terenu ze wskazaniem wnioskowanej reklamy – miejsce montażu reklamy z dokładnym zwymiarowaniem – mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 – 2 szt.
  • w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż Wnioskodawca – pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz dowodem opłaty skarbowej – jeżeli jest wymagana. 
 4. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym Wnioskodawca reklamy zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki np. uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską, uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, bądź uzyskać inne niezbędne uzgodnienia.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Uzgodnień i Rozwoju ZDiT w Koszalinie – pok. 101, tel. 94 311-83-37, 94 311-80-50, 94 311-80-49.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia i montażu reklam wydawane jest decyzją administracyjną na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. Należy wypełnić wniosek EAD-02. Wniosek należy złożyć przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. We wniosku należy określić dane Wnioskodawcy, miejsce montażu reklamy, rodzaj i ilość reklam i podpisać przez Wnioskodawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
 3. Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej),
  • kopię pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
  • kopię uzgodnionego przez zarządcę drogi sposobu zabezpieczenia robót na czas montażu reklam,
  • jeżeli dotyczy – kopię decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską,
  • jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo wraz z dowodami uiszczenia opłat skarbowych. 
 4. W przypadku reklam istniejących, na które wygasła decyzja zezwalająca na ich umieszczenie w pasie drogowym, Wnioskodawca ubiegający się o ponowne zezwolenie (tzw. kontynuacja) uzyska w ZDiT w Koszalinie informację w zakresie niezbędnych załączników do wniosku.
 5. Po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego właściciel reklamy może przystąpić do jej montażu.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków umieszczenia i montażu reklam określonych w otrzymanej decyzji.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Administrowania Pasem Drogowym ZDiT w Koszalinie – pok. 2 i 3, tel. 94 311-80-74, 94 311-80-72, 94 311-80-65, 94 311-80-52, 94 311-80-70.

Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym uzależniona jest zarówno od kategorii drogi, jak również rodzaju urządzenia reklamowego i nalicza się ją na podstawie Uchwały nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 poz. 7324 ze zm.).

 

 • Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają podmioty wymienione w art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM

Decyzje zezwalające na umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wydawane są na podstawie przepisów

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane są zgodnie z:

 

 1. Właściciel reklamy umieszczonej bez zezwolenia lub reklamy pozostawionej w terenie po wygaśnięciu zezwolenia (bez kontynuacji zajęcia pasa drogowego) jest zobowiązany przywrócić teren pasa drogowego do stanu poprzedniego poprzez demontaż reklamy i uporządkowanie terenu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego obowiązku ZDiT w Koszalinie jest zobowiązany podjąć działania z urzędu w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ETAP I– uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklam w pasie drogowym (Dział Uzgodnień i Rozwoju)

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklam w pasie drogowym, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi – ZDiT w Koszalinie.

 1. Wniosek TUR-01 można pobrać z strony internetowej ZDiT w Koszalinie lub w Dziale Uzgodnień i Rozwoju (pok. 101).
 2. We wniosku należy określić dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych lub nazwę i siedzibę firmy – w przypadku jednostek organizacyjnych, lokalizację oraz typ i ilość reklam, a także inne dane umożliwiające identyfikację składającego wniosek. Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
  • zgodę właściciela/zarządcy budynku przyległego do pasa drogowego (w przypadku lokalizowania reklamy na elewacji budynku);
  • projekt zagospodarowania działki/terenu ze wskazaniem przedmiotowej reklamy – lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem – mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 – 2 szt.
  • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego) w przypadku, gdy sprawę prowadzi inna osoba niż inwestor;
  • dla udzielonego pełnomocnictwa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zawierające wskazanie sprawy, której dotyczy ta opłata. Obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej nie podlegają podmioty wymienione w art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 3. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym reklam powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej).
 4. Po uzyskaniu zezwolenia tj. decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację reklamy w pasie drogowym, właściciel reklamy zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki np. uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską, uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie)

– podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, bądź uzyskać inne niezbędne uzgodnienia.

ETAP II – uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia i montażu reklam, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego należy złożyć przed planowanym zajęciem do zarządcy drogi – ZDiT w Koszalinie.

 1. Wniosek EAD-02 można pobrać z strony internetowej ZDiT w Koszalinie lub w Dziale Administrowania Pasem Drogowym (pok. 2 i 3).
 2. We wniosku należy określić dane wnioskodawcy (zajmującego pas drogowy), tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych lub nazwę i siedzibę firmy – w przypadku jednostek organizacyjnych, lokalizację, typ i ilość reklam, a także inne dane umożliwiające identyfikację składającego wniosek. Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej),
 • kopię pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • kopię uzgodnionego przez zarządcę drogi sposobu zabezpieczenia robót na czas montażu reklam, 
 • kopię decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską – jeżeli dotyczy,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodami uiszczenia opłat skarbowych – jeżeli dotyczy. 
 1. W przypadku reklam istniejących, na które wygasła decyzja zezwalająca na ich umieszczenie w pasie drogowym, podmiot ubiegający się o ponowne zezwolenie (tzw. kontynuacja) uzyska w ZDiT w Koszalinie informację w zakresie niezbędnych załączników do wniosku.
 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia i montażu reklam powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.
 3. Po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia i montażu reklamy, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, właściciel reklamy może przystąpić do jej montażu.
 4. Właściciel reklamy zobowiązany jest do przestrzegania warunków umieszczenia i montażu reklam określonych w otrzymanej decyzji.
 5. W przypadku zajęcia pasa drogowego: 1) bez zezwolenia, 2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
 6. Właściciel reklamy umieszczonej bez zezwolenia lub reklamy pozostawionej w terenie po wygaśnięciu zezwolenia (bez kontynuacji zajęcia pasa drogowego) jest zobowiązany przywrócić teren pasa drogowego do stanu poprzedniego poprzez demontaż reklamy i uporządkowanie terenu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego obowiązku ZDiT w Koszalinie jest zobowiązany podjąć działania z urzędu w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
 7. Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Administrowania Pasem Drogowym ZDiT w Koszalinie – pok. 2 i 3, tel. 94 311-80-74, 94 311-80-72, 94 311-80-65, 94 311-80-52, 94 311-80-70

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Przypominamy, że zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 • 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 • 3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 • 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Lp.Kategoria drogiStawki opłaty dziennej za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu lub powierzchni reklamy w złotych
1Drogi krajowe4,00 zł
2Drogi wojewódzkie3,00 zł
3Drogi powiatowe2,50 zł
4Drogi gminne2,00 zł

Do pobrania:

Skip to content