Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Prowadzenie robót

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawane są na podstawie przepisów:

 • 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym pobierane są zgodnie z:

Podmiot zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa powinien złożyć wniosek EAD-01 do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. zatwierdzony, przez Prezydenta Miasta Koszalina, projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub zatwierdzony przez zarządcę drogi projekt zabezpieczenia robót.

Projekt czasowej organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 2. informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 3. oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zarządca drogi może zażądać dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów, np. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej). Opłaty można dokonać bezgotówkowo na nr konta: 07-1140-1137-0000-2444-4400-1033, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art.28 kpa).

Przypominamy, że zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 • 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 • 3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 • 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU – informacje dostępne są pod linkiem.

Skip to content