Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Awarie w pasie drogowym

Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego nie wymaga się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się już w pasie drogowym, a wymagającymi natychmiastowej naprawy.

Z tym, że po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym Dział Administrowania Pasem Drogowym ZDiT w Koszalinie i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość należnej opłaty.

Ustawodawca wprowadził wyjątek od ogólnej zasady obowiązkowego uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, żeby zapobiec sytuacjom szczególnie wyjątkowym, grożącym powstaniem trudnych do odwrócenia skutków. Usunięcie awarii ma miejsce wówczas, gdy uszkodzeniu ulegnie istniejące i funkcjonujące już w pasie drogowym urządzenie wymagające natychmiastowej naprawy. Nie można do tej kategorii zaliczyć planowanych robót związanych z naprawą urządzeń.

Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną (art. 40 ust. 14b ustawy). Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie (art. 40 ust. 15 ustawy).

  1. Należy wypełnić wniosek EAD-04. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po zlokalizowaniu awarii i przystąpieniu do prac.
  2. We wniosku należy określić dane Wnioskodawcy, lokalizację awarii, czego dotyczy awaria, termin zajęcia pasa i przewidywaną powierzchnię i  podpisać przez Wnioskodawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
  3. Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
    • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem awarii,
    • jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo wraz z dowodami uiszczenia opłat skarbowych. 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Administrowania Pasem Drogowym ZDiT w Koszalinie – pok. 2 i 3,
tel. 94 311-80-74, 94 311-80-72, 94 311-80-65, 94 311-80-52, 94 311-80-70.

Skip to content