Kontrola

KONTROLA PRZEWOŹNIKÓW

KONTROLA DOKUMENTÓW

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Kontrola ta przeprowadzana jest
co najmniej raz na 5 lat.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, po uprzednim zawiadomieniu przewoźnika
o zamiarze wszczęcia kontroli.
Podjęcie czynności kontrolnych może nastąpić nie wcześniej niż
po upływie 7 dni (wyjątek – wniosek przedsiębiorcy) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej
do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

Podjęcie czynności kontrolnych następuje po okazaniu, przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz
po doręczeniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (wyjątki przewiduje ustawa). Kontrolowany zostaje poinformowany o prawach i obowiązkach w trakcie trwania kontroli. Czynności kontrolne przeprowadza się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowanie działalności oraz w obecności kontrolowanego.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującym książkę kontroli. Osoby upoważnione przez organ do przeprowadzenia kontroli są uprawnione w szczególności do: żądania
od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli,
a także do wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.

Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, obejmuje sprawdzenie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.Po przeprowadzeniu kontroli sporządzany zostaje pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycznego. Protokół doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy, który może wnieść do protokołu zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów, organ ten:

  1. wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie;
  2. zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, lub zezwolenie, z zachowaniem warunków,
    o których mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego organ, który udzielił zezwolenia może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia dokumentów lub kopii dokumentów,
o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dokumenty te przewoźnik drogowy przedstawia w terminie wskazanym w żądaniu organu, nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia doręczenia tego żądania. Zaświadczenia i oświadczenia zawierające dane
i informacje przedstawione na żądanie organu przez przewoźnika drogowego nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem doręczenia przewoźnikowi żądania.

KONTROLA DROGOWA

Podczas wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, kierowca pojazdu jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy. Upoważnieni pracownicy właściwego organu, który udziela zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym są uprawnieni do kontroli dokumentów tj. licencji i zezwolenia oraz warunków w nich określonych.

Organy udzielające zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób, są uprawnione
na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy. W tym przypadku, czynności okazania legitymacji służbowej oraz doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, dokonuje się po zakończeniu kontroli. Nie stosuje się również przepisu, który stanowi iż czynności kontrolne przeprowadza się
w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.