Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Podinspektor/Inspektor/Starszy specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor/Inspektor/Starszy specjalista
w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu

Wymagania niezbędne:

Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnianie na stanowisku urzędniczym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe budownictwo o specjalności drogowej, mostowej, konstrukcyjnej lub w zakresie geodezji,
 • lub średnie/wyższe/podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu, lub średnie techniczne w zakresie drogowym,
 • w przypadku podinspektora staż pracy nie wymagany,
 • w przypadku inspektora/starszego specjalisty 5 lat stażu pracy.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,
 • staż pracy związany z branżą drogową lub pokrewną,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem pracy i pracą pod presją czasu , umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w siedzibie Zarządu – budynek A I piętro (brak windy w budynku) oraz w terenie w granicach miasta Koszalina.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, przenoszeniem, porządkowaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.
 • Pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks.
 • Kontakt z klientem.
 • Praca w warunkach uciążliwych dla zdrowia, możliwe narażenie na:
  • stres,
  • obciążenie mięśniowo-szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
  • praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych.
 • Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych, oświetlenie zgodnie z PN-EN-12464-1:2004, poziom hałasu zgodnie z PN-EN -01307:1994.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia tj. we październiku 2023 r., był niższy niż 6%.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bieżąca kontrola stanu technicznego ulic, urządzeń drogowych i mostowych (objazdy ) wraz ze sporządzaniem sprawozdań z wyników kontroli,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do spełnienia wymagań określonych w Prawie Budowlanym i Ustawie o Ochronie Środowiska – koniecznych do prowadzenia robót,
 • przygotowywaniem umów o wykonawstwo, zlecenie robót i usług, ich nadzorowanie, rozliczanie i odbiory (w tym gwarancyjne), uczestniczenie w przekazywaniu placów budów i odbiorach (w tym gwarancyjnych) instytucji współpracujących z ZDiT i realizujących swoje inwestycje w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących zniszczenia mienia ZDiT utrzymywanego lub zarządzanego przez Dział i dochodzeniem odszkodowań od ustalonych sprawców, względnie ich ubezpieczycieli,
 • bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic, urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 • bieżąca kontrola oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych w mieście,
 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • planowanie rozwoju i utrzymania istniejących dróg miejskich pod kątem organizacji ruchu,
 • nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zlecanie dokumentacji technicznej (ekspertyzy, opinie, projekty itp.) w zakresie inżynierii ruchu oraz ich odbiór,
 • utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch na drogach,
 • zlecanie bieżących napraw oznakowania pionowego i poziomego,
 • przygotowanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie w ruchu drogowym,
 • opiniowanie projektów rozbudowy sygnalizacji świetlnej,
 • konserwacja i wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 • nadzór nad sygnalizacją świetlną,
 • zapewnienie pogotowia elektrycznego do utrzymania sygnalizacji,
 • prowadzenie telemetrii i sterowanie ruchem drogowym,
 • realizacja zadań związanych z prawidłowym utrzymaniem i oznakowaniem SPP,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośrednich przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z drukiem zamieszczonym razem z niniejszym ogłoszeniem,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata , który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (opłata związana
  z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie),
 • kandydat, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie lub do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na budynku A ) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godziny 15.00 na adres:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24 , 75–815 Koszalin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Podinspektor/Inspektor/Starszy specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu”

UWAGA:
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w ZDiT. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres email. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 311-80-69.

Koszalin, dnia 20.11.2023 r.

Skip to content