Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Dla przewoźnika

ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ZEZWOLENIU

Rozwiązaniem pozwalającym na korektę rozkładu jady bez konieczności zmiany zezwolenia, jest powołanie się na art. 15n Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który umożliwia wprowadzenie ograniczeń w kursowaniu, w przypadku braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wymaga to jednak uzasadnienia i poinformowania organu w terminie 14 dni. W przypadku braku takiego powiadomienia, kursy realizowane niezgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy traktowane są jako naruszenie warunków udzielonego zezwolenia i podlegają karze pieniężnej.

Art. 15n Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku:
  1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.

***

***

ZASADY WYKONYWANIA REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu. Od dnia 11 grudnia 2017 r., po przejęciu zadań z Wydziału Komunikacji, na terenie miasta Koszalina właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Koszalina jest Dyrektor Zarządu Drógi Transportu w Koszalinie. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy na czas określony. Załącznikiem do zezwolenia jest zatwierdzony rozkład jazdy, który należy opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy. Uzyskanie zezwolenia wymaga uiszczenia opłat, których wysokość regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz za wydanie wypisów z tego zezwolenia należy wnieść przed ich odbiorem.

Wnioski o zezwolenie na przewóz regularny i przewóz regularny specjalny można składać w siedzibie Zarządu przy ulicy Połczyńskiej 24 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie wydane już zezwolenia, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że były ważne w dniu 31.12.2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 r. na podstawie decyzji lub zmiany ustawowej.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobligowany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. W sytuacji nierealizowania przewozów zgodnie z wydanym zezwoleniem przewoźnik zobowiązany jest do wystąpienia do organu wydającego przedmiotowe zezwolenie o jego wygaszenie.

***


KONTROLA PRZEWOŹNIKÓW

KONTROLA DOKUMENTÓW

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Kontrola ta przeprowadzana jest co najmniej raz na 5 lat.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, po uprzednim zawiadomieniu przewoźnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Podjęcie czynności kontrolnych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni (wyjątek – wniosek przedsiębiorcy) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

Podjęcie czynności kontrolnych następuje po okazaniu, przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (wyjątki przewiduje ustawa). Kontrolowany zostaje poinformowany o prawach i obowiązkach w trakcie trwania kontroli. Czynności kontrolne przeprowadza się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowanie działalności oraz w obecności kontrolowanego.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującym książkę kontroli. Osoby upoważnione przez organ do przeprowadzenia kontroli są uprawnione w szczególności do: żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli, a także do wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.

Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, obejmuje sprawdzenie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Po przeprowadzeniu kontroli sporządzany zostaje pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycznego. Protokół doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy, który może wnieść do protokołu zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów, organ ten:

 • wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie;
  zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, lub zezwolenie, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
 • Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego organ, który udzielił zezwolenia może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dokumenty te przewoźnik drogowy przedstawia w terminie wskazanym w żądaniu organu, nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia doręczenia tego żądania. Zaświadczenia i oświadczenia zawierające dane i informacje przedstawione na żądanie organu przez przewoźnika drogowego nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem doręczenia przewoźnikowi żądania.

KONTROLA DROGOWA

Podczas wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, kierowca pojazdu jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy. Upoważnieni pracownicy właściwego organu, który udziela zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym są uprawnieni do kontroli dokumentów tj. licencji i zezwolenia oraz warunków w nich określonych.

Organy udzielające zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób, są uprawnione na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy. W tym przypadku, czynności okazania legitymacji służbowej oraz doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, dokonuje się po zakończeniu kontroli. Nie stosuje się również przepisu, który stanowi iż czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.


SPRAWOZDANIA

COROCZNE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH

Zgodnie z art. 49 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji, organizator, tj. Dyrektor ZDiT w Koszalinie (działający z ramienia Prezydenta Miasta), zobowiązany jest do przekazania, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa, zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do całego obszaru objętego jego właściwością.

W związku z powyższym proszę wszystkich przewoźników, którzy realizowali przewozy w danym roku na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Koszalina lub Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, o wypełnienie, podpisanie i odesłanie poniższego formularza. Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy, dane w każdym roku przekazywać należy najpóźniej do dnia 15.01

Sprawozdanie - formularz danych (.xlsx)

UWAGA ! Podpisany poniższy formularz prosimy przekazywać należy najpóźniej do dnia 15.01.

COROCZNE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE SKARG I REKLAMACJI

Zgodnie z art. 48 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. przewoźnik obowiązany jest przekazywać organizatorowi, tj. Dyrektorowi ZDiT w Koszalinie (działającemu z ramienia Prezydenta Miasta), w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację o liczbie i sposób załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań (pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł).


TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW

INFORMACJE W ROZKŁADACH JAZDY

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w życie weszły w pełnym zakresie zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r., wprowadzając istotne zmiany w zakresie tworzenia rozkładów jazdy. W związku z powyższym Przedsiębiorcy, którzy uruchamiają nowe połączenia albo zmieniają istniejące rozkłady jazdy na liniach regularnych muszą dodatkowo w projekcie rozkładu określić:

 1. drogę przejazdu z uwzględnieniem (nie dotyczy regularnych specjalnych):
  a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi (na podstawie kilometrażu ustalonego dla danej kategorii drogi z dokładnością do 0,1 km),
  b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna – w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
  c) kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej (skróty oznaczeń np.: DG – droga gminna, DP – droga powiatowa, DW – droga wojewódzka, DK – droga krajowa);
 2. oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:
  a) przewóz o charakterze użyteczności publicznej – literą “U”,
  b) przewóz regularny specjalny – literami “RS”,
  c) inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym – literą “R”.

Ponadto należy mieć na względzie, iż plan każdego rozkładu jest weryfikowany, organ zatwierdzający rozkład sprawdza, czy w poprawny sposób określone zostały: odległości między przystankami i całkowita długość linii, czasy jazdy pomiędzy przystankami i dla poszczególnych kursów, tzn. czy są realne oraz czy uwzględniają obowiązujące ograniczenia w ruchu drogowym, jak również czas postoju na wsiadanie i wysiadanie pasażerów, prędkość techniczną.

AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY

Aktualizacja rozkładu jazdy polega na potwierdzeniu aktualności obowiązującego rozkładu jazdy albo na wprowadzeniu zmian w tym rozkładzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r., aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

 • dnia 01.03 (termin składania wniosków do dnia 05.01.2023),
 • najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych, tj. 25.06 (termin składania wniosków do dnia 05.05.2023),
 • dnia 01.10 (termin składania wniosków do dnia 05.08.2023),
 • drugiej niedzieli grudnia, tj. 10.12 (termin składania wniosków do dnia 05.10.2023).

Przewoźnik składa wniosek o zmianę zezwolenia oraz przekazuje właściwemu organowi aktualne potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków lub dworców, których proponowane zmiany dotyczą oraz schemat z zaznaczoną linią i przystankami komunikacyjnymi.

UWAGA: Złożenie wniosku po wskazanym wyżej terminie lub złożenie niekompletnego / wadliwego wniosku może skutkować brakiem możliwości wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy w danym terminie aktualizacyjnym.

W uzasadnionych przypadkach, aktualizacji dokonuje się w innych terminach, w szczególności w przypadku (wymaga uzasadnienia):

 • planowanego ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów (m. in. częstotliwości kursowania, liczby przystanków)
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy
 • w przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać właściwemu organowi oraz właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami, nie później niż w terminie 30 dni przed najbliższą niedzielą po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (w roku 2022 jest to do dnia 27 maja), powiadomienie o aktualności obowiązującego rozkładu jazdy.
Skip to content