Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Badanie preferencji komunikacyjnych pasażerów koszalińskiej komunikacji miejskiej 2019

Metodologia badania:

Badanie preferencji komunikacyjnych pasażerów koszalińskiej komunikacji miejskiej zrealizowano w październiku i listopadzie 2019 r. na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Badanie przeprowadzono w pojazdach oraz na przystankach komunikacji miejskiej na reprezentatywnej próbie pasażerów w wieku nie mniejszym niż 16 lat [n=950], o szacunkowo dobranej strukturze płci i wieku, odpowiadającej całej populacji pasażerów. Rejony, w których przeprowadzano wywiady, zostały równomiernie rozłożone na obszarze działania koszalińskiej komunikacji miejskiej, jednak wyłącznie w granicach administracyjnych Koszalina. W dniu powszednim zrealizowano 808 wywiadów (wymagano 804), w sobotę – 93 (wymagano 78), a niedzielę – 49 (wymagano 48). W autobusach przeprowadzono 852 wywiady, a na przystankach – 98. W pojazdach komunikacji miejskiej wykonano zatem 90% ogółu wywiadów, a na przystankach – 10% (wymagano, aby co najmniej 75% wywiadów zrealizowane zostało w pojazdach).

Dane zebrane zostały metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (PAPI). Kwestionariusz liczył trzynaście pytań.

Do głównych celów badania należało:

 • poznanie ogólnej oceny koszalińskiej komunikacji miejskiej;
 • ustalenie hierarchii postulatów przewozowych;
 • wyznaczenie głównych obszarów koszalińskiej komunikacji miejskiej wymagających poprawy;
 • ustalenie czasu trwania wykonywanych przez respondentów podróży z przesiadkami;
 • poznanie częstotliwości korzystania z usług koszalińskiej komunikacji miejskiej;
 • zebranie uwag dotyczących funkcjonujących linii komunikacji miejskiej;
 • ustalenie pożądanych nowych połączeń koszalińską komunikacją miejską;
 • sprawdzenie skłonności do korzystania z linii nocnej, gdyby powstała;
 • poznanie innych opinii, postulatów i uwag pasażerów.

Zebrane w badaniach informacje pozwolą kształtować ofertę przewozową zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami pasażerów.

Najważniejsze wyniki:

 • koszalińska komunikacja miejska uzyskała ocenę ogólną 4,20 w skali ocen od 2 do 5;
 • najistotniejszymi cechami komunikacji miejskiej wskazanymi przez respondentów były: punktualnośćczęstotliwość kursowania oraz bezpośredniość połączeń;
 • trzema najczęściej wskazywanymi cechami koszalińskiej komunikacji miejskiej, które wymagają poprawy, były: punktualnośćczęstotliwość kursowania oraz jakość taboru;
 • prawie wszyscy respondenci uzasadniając wskazanie punktualności jako cechy wymagającej poprawy, podawali opóźnienia w kursowaniu autobusów, natomiast uwag dotyczących przyspieszeń było bardzo mało;
 • respondenci, którzy uznali, że poprawy wymaga jakość taboru, jako uzasadnienie wskazywali, że jest on już starywysłużony, w złym stanie i wygląda bardzo źle;
 • wśród zbadanych respondentów 41% wykonywało podróże z przesiadkami;
 • wśród osób podróżujących z przesiadkami aż 96% wykonywało w ramach podróży dwa przejazdy, a pozostałe 4% – trzy przejazdy;
 • czas trwania podróży z przesiadką najczęściej wynosił 30 minut;
 • prawie połowa z ankietowanych respondentów – 46% wykonywała podróże koszalińską komunikacją miejską kilka razy w tygodniu;
 • 11% respondentów wskazało konieczność uruchomienia nowych połączeń koszalińską komunikacją miejską, natomiast 89% nie widziało takiej potrzeby;
 • respondenci najczęściej wskazywali konieczność uruchomienia połączenia wewnątrz Koszalina w relacji Franciszkańska – Gnieźnieńska (Cmentarz Komunalny), relację tę podało aż 49% osób, które uznały konieczność uruchomienia nowego połączenia; osoby te stanowiły jednocześnie 5% ogółu respondentów (postulat ten można zatem uznać za statystycznie istotny);
 • 41% respondentów uznało, iż nie korzystałoby z linii nocnej, gdyby powstała, 26% korzystałoby z takiej linii rzadziej niż raz w tygodniu, a 19% korzystałoby 1-2 razy w tygodniu – w weekendy;
 • wśród innych uwag i postulatów dominowały uwagi dotyczące uprzejmości kierowcówbraku wiat i ławek na przystankach oraz braku bieżącego zbierania opinii pasażerów przez organizatora transportu w formie ankiety internetowej.

Prezentacja przedstawiająca wyniki badań (.pdf)

Ikarus - autobus zabytkowy
Skip to content